Parafia św. Jakuba apostoła – Medziugorje

Other languages: English, Deutsch, Español, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Duszpasterze parafii

O. Dr. Ivan Sesar, ur. 7 października 1967 r. w Rujnie, parafia Kočerin. Szkołę podstawową ukończył w Rujnie i Vraniciu, a gimnazjum klasyczne w Visoko i Dubrowniku. Habit franciszkański przyodział w 1986 r. w Humacu. Na studia teologiczno-filozoficzne uczęszczał w Makarskiej i Bolonii, gdzie ukończył studia licencjackie. Święcenia kapłańskie otrzymał w Tomislavgradzie w 1994 r.
Od 1994 do 1996 r. był pomocnikiem wychowawcy nowicjatu i wikariuszem w parafii św. Antoniego w Humacu. Następnie wyjechał do Rzymu na studia magisterskiez zakresu Prawa Kanonicznego, w 1998 r. obronił pracę magisterską, a w 2000 r. doktorską na Uniwersytecie Antonianum w Rzymie. Następnie został mianowany proboszczem w parafii Medziugorje. Służbę tę sprawował od jesieni 2000 do jesieni 2001 r. Kapituła prowincji w 2001 r. wybrała go na wikariusza prowincji i przełożonego nowicjatu. Od 25 sierpnia 2005r. poza wspomnianą służbą zostaje ponownie mianowany proboszczem parafii Medziugorje.

O. Viktor Kosir, OFM, ur. 16.02.1938 r. w Uzarići, gdzie ukończył szkołę podstawową. Do gimnazjum uczęszczał w Splicie i Visoko. Habit franciszkański przywdział 14.07.1957 r. Teologię studiował w Sarajewie i Lublanie (Słowenia). Święcenia kapłańskie przyjął 02.05.1965 r. Jako katecheta służył w Mostarze, a jako proboszcz w Vitinie, Posušju, Posuškom Gracu i Širokim Brijegu oraz dwukrotnie był wikariuszem w Medziugorju. Od 1994 r. pracuje w Medziugorju, oddając się służbie sakramentu pojednania.

O. Svetozar Kraljević, OFM, ur. 14.09.1951. w Kočerinie niedaleko Širokiego Brijegu. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Kočerinie, do seminarium w Splicie, do nowicjatu w Humacu, do wojska w Zrenjan i Prištini. Teologię studiował w Sarajewie, Zagrzebiu i Washingtonie DC (USA). Święcenia kapłańskie przyjął w Chicago (USA) 1977 r. Jako kapłan służył w USA (Milwaukee, New York), a później w Humacu, Konjicu, Mostarze i Širokim Brijegu. W Medziugorju jest od 1997 r.

O. Ljubo Kurtović, OFM, ur. 07.01.1969 r. w Mostarze. Wychował się i uczęszczał do szkoły podstawowej w Drinovcach, a do szkoły średniej w Grude. Habit franciszkański przywdział w 1989 r. w Humacu - Ljubuški. Teologię studiował w Zagrzebiu i w Bolonii. Święcenia diakonatu przyjął w1995 r., a kapłańskie 13.07.1996 r. Przez cztery lata był wikariuszem w parafii Humac. Od sierpnia 2000 r. pracuje w Medziugorju.

O. Karlo Lovric urodził się 2 lutego 1941 r. w Uzaraci, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Niższe gimnazjum ukończył w Širokim Brijegu. W 1957 r. wstąpił do seminarium i rozpoczął naukę w gimnazjum klasycznym w Sinju, które ukończył w Dubrowniku u Jezuitów, gdzie zdał egzamin maturalny. Po odbyciu służby wojskowej przywdział habit franciszkański i wstąpił do nowicjatu w Humacu w 1963 r.
Studia filozoficzne i teologiczne rozpoczął w Visoko, kontynuował w Sarajewie, a ukończył w Königstein niedaleko Frankfurtu nad Menem, gdzie otrzymał święcenia kapłańskie 29 czerwca 1969 r.
W latach 1969–1971 był pomocnikiem duchowym w Humacu/ Ljubuški, od sierpnia 1971 r. do końca roku służył w Chorwackiej Misji Katolickiej w Zürichu, a w latach 1972-1980 założył i prowadził Chorwacką Misję Katolicką w St. Gallen w Szwajcarii. Od października 1980 do 1982 był proboszczem w Širokim Brijegu. Od września 1982 r. do grudnia 1988 r. ponownie przebywał w Szwajcarii. Jest założycielem Chorwackiej Misji Katolickiej w Lozannie, którą w tych latach kierował. Od 1988 r. do końca stycznia 2005 r. prowadził Chorwacką Misję Katolicką w Zürichu. Sprawował służbę narodowego delegata Chorwackich Misji Katolickich w Szwajcarii w latach 1989–2001, równolegle z misją delegata prowincjalnego w latach 1999 – 2001. Do Medziugorja przybył w połowie maja 2005 r., gdzie służy jako pomocnik duchowy.

O. Stjepan Martinovic ur. 18 kwietnia 1961 r. w Kutinie (Chorwacja). Szkołę podstawową ukończył w Kočerinie, a średnią w Širokom Brijegu. Habit franciszkański przyodział w Humacu (Ljubuški) w 1987. Teologię studiował w Sarajewie, Zagrzebiu i Asyżu. Święcenia kapłańskie otrzymał 10 lipca 1994r. przez dwa lata pracował jako wikariusz w Humacu i 4 lata w Čerinie, przez 5 lat był proboszczem w parafii Klobuk. W Medziugorju przebywa od jesieni 2005 r.

O. Boze Milic, OFM, urodzony 28 września 1977r. w Tomislav Gradzie. Tam też ukończył szkołę podstawową i gimnazjum. Habit franciszkański założył 8 września 1996r. w Medziugorju, a rok nowicjatu spędził w Humacu koło Ljubušek. Śluby zakonne złożył w Mostarze 16 września 2001r. Teologię ukończył na Katolickim Uniwersytecie Teologicznym w Zagrzebiu. Jako diakon przebywał w chorwackiej kustodii franciszkańskiej, a pół roku spędził w chorwackiej parafii św. Franciszka w Windsorze (Kanada). Święcenia kapłańskie otrzymał w Chicago (USA) 21 maja 2003r. W Medziugorju służy od września 2003r.

O. Zoran Ostojić, OFM, ur. 23.08.1914 r. w Medziugorju. Szkołę podstawową ukończył w Medziugorju, a średnią w Širokim Brijegu. Habit franciszkański przywdział w 1933 r. Teologię studiował w Rzymie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1939 r. W latach 1950 do 1990 służył w USA. Od 1990 r. działa w parafii Medziugorje, jako sługa konfesjonału.

O. Tomislav Pervan, OFM, ur. 8 listopada 1946r. w Čitluku. Ośmioletnią szkołę podstawową ukończył w Čitluku, gimnazjum franciszkańskie i seminarium w Visoko (Bośnia), maturę zdał w 1964r. Habit franciszkański założył w tym samym roku. Odbył studia filozoficzno-teologiczne na Teologii Franciszkańskiej w Sarajewie i w Schwarzu (Austria). Święcenia kapłańskie otrzymał w Austrii 21 listopada 1969r. W latach 1970-1972 był katechetą i wychowawcą młodych franciszkanów w Humacu. Na studia podyplomowe uczęszczał w Niemczech i Austrii, a doktorat z teologii obronił w 1976r. na uniwersytecie w Grazu (Austria). W latach 1977-1982 był wychowawcą młodych franciszkanów, katechetą i wikariusz w Humacu (Ljubuški), w latach 1982-1988 był proboszczem w Medziugorju. Od 1988r. był odpowiedzialny w Mostarze za formację i wychowanie młodych franciszkanów. Od 1990r. pełnił funkcję wikariusza prowincjalnego, a w latach 1994-2001 prowincjała franciszkanów w Hercegowinie. W Medziugorju służy ponownie od maja 2003r.

O. Petar Vlašić, OFM, ur. 19.07.1938 r. w Sovići-Gorici, gdzie ukończył szkołę podstawową. Do gimnazjum uczęszczał w Zagrzebiu. Habit franciszkański przywdział w Humacu 14.07.1962 r. Śluby wieczyste złożył 15.07.1966. Studiował w Lublanie i Sarajewie, a święcenia kapłańskie przyjął 11.10.1966. Służył w Humacu, w Rasnym, Kungari, Posušju, Ljutom Dolcu, Mostarze, Širokim Brijegu, Blagaju i Medziugorju, gdzie od 1999 r. sprawuje służbę wikariusza. O. Petar Vlašić OFM był również członkiem definitorium franciszkańskiej prowincji Hercegowina.

Br. Josip Marija Katalinić, OFM ur. 22.11.1952r. w Pepelani niedaleko Viroviticy, gdzie ukończył szkołę podstawową. Do nowicjatu zakonu franciszkańskiego wstąpił w 1989r. w Humacu tam też 17 września 1994r. złożył śluby wieczyste. Służył w klasztorach franciszkańskich w Mostarze i w Szirokim Brijegu. Od lipca 2002r. służy w Medziugorju.

 

Aby Bóg żył w waszych sercach, musicie kochać.

`