Komentár k Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2005

Obnovte modlitbu vo svojich rodinách


 

Posolstvo, Medžugorie, 25. apríl 2005 [O]

"Drahé deti! Aj dnes vás pozývam, aby ste obnovili modlitbu v svojich rodinách. Modlitbou a čítaním Svätého písma nech vojde do vašich rodín Duch Svätý, ktorý vás obnoví. Tak sa stanete učiteľmi viery v svojej rodine. Modlitbou a vašou láskou sa vydá svet na lepšiu cestu a láska zavládne svetu. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie. "

Vo svojom posolstve sa Panna Mária obracia k rodinám. Materinským srdcom pozýva k obnove modlitby v našich rodinách. Matka Mária vie dobre ako sú ohrozené najmä rodiny. Rodina je svätyňa každého človeka, v ktorej rastie, je vychovávaný a prijíma do svojho srdca hodnoty, ktoré by mali rodičia sprostredkovať svojim deťom.

Dnes sa hovorí o mnohých krízach, a zvlášť je v kríze rodina. Zlo napáda rodinu zo všetkých strán, chce zmárniť a zničiť spoločenstvo, harmóniu a pokoj rodiny. Zvlášť je v kríze rodinná modlitba a z mnohých rodín sa modlitba vytratila. Panna Mária nestanovuje diagnózu choroby súčasnej rodiny, avšak vo svojom posolstve ponúka terapiu ako vyliečiť, obnoviť a oživiť naše rodiny. Vracia nás k prameňu života, dáva nám do rúk prostriedky: Modlitbu a čítanie Svätého písma, Božieho slova. Týmito prostriedkami Duch Svätý namiesto ducha sveta vstúpi do našich rodín a prinesie so sebou požehnanie, pokoj a spoločenstvo života.

Panna Mária, ako Matka si nevymýšľa nejaké nové prostriedky, ale dáva svojim deťom osvedčenú, najjednoduchšiu, najzdravšiu potravu. Táto duchovná potrava i prostriedky sa osvedčili v kresťanskej tradícii cirkvi. Sýtili sa ňou generácie a prežívali svoju vieru, nadchýnali i ostatných na Božej ceste. Na ceste, ktorá vedie do života a to nie do hocijakého.

Panna Mária nám hovorí: Modlitbou a čítaním Svätého písma nech vstúpi od vašich rodín Duch Svätý. Modliť sa s Bibliou znamená, že sme na tej najlepšej ceste, na najbezpečnejšom základe a pri najlepšom prameni modlitby. Tu sa stretám s Božím slovom, ktoré mi chce niečo povedať. Božie slovo vo Svätom písme nie je nejaký text z akéhosi románu alebo z nejakej inej knihy. Nevyslovil ho alebo nenapísal hocikto. To je Božia reč, ktorú z textu vždy počujeme, a ona sa ozýva v priebehu všetkých vekov. Pán mi i dnes chce niečo povedať svojím slovom. Jeho slovo nie je mŕtve slovo ale živé natoľko, nakoľko mu ja dovolím, aby bolo vo mne živé. Je potrebné spýtať sa: Pane, čo mi chceš povedať? Je dôležité zaujať postoj pokorného srdca, ktoré načúva a hovorí: „Hovor, Pane. Tvoj sluha počúva.“

Keď počúvam, čo mi hovorí Pán, potom môžem hovoriť, svedčiť a prežívať svoju vieru. Potom môžeme aj druhých viesť a vyučovať vo viere, zvlášť tých, ktorých nám Pán stavia do cesty.

Zvlášť sú týmto posolstvom pozvaní rodičia, aby sa stali nielen tí, ktorí priviedli na svet deti, ale predovšetkým tí, ktorí ich ustavične rodia pre vieru a vo viere.

Modlime sa s Pannou Máriou a prosme Pannu Máriu zvlášť za rodičov, aby vytrvali, aby sa neunavili svedčiť a vo viere rodiť svoje deti.

Tak ako povedal svätý František Saleský: „Keď vás vaše deti nechcú viac počúvať ako hovoríte o Bohu, tak hovorte vy Bohu o svojich deťoch.“

Boh vás vypočuje. On prijíma vážne každú našu modlitbu. Modlitbu, ktorej i my sami veríme, môže Boh prijať vážne a uskutočniť ju.

fra Ljubo Kurtović, Medjugorje


Pre porovnanie s inou jazykovou verziou

Aby Boh žil vo vašich srdciach, musíte milovať.

`