Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
2697 / 360 A   1 / 1 A-   1 / 1 A-Lo
8 / 7 Ác   1 / 1 Ac   106 / 78 Ai
5 / 5 Am   3 / 2 Âm   20 / 17 Ân
253 / 167 An   1 / 1 Ana   1 / 1 And
246 / 135 Ang   19 / 16 Ánh   29 / 24 Anh
16 / 15 Ao   1 / 1 Áo   3 / 3 Áp
4 / 4 Apparitions   1 / 1 Áp   110 / 52 Au
8 / 7 Ay   966 / 323 B   2 / 1
4 / 4 Ba   1 / 1 Bai   1 / 1 Bãi
246 / 174 Ban   1 / 1 Bàn   10 / 8 Bang
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Bánh   51 / 46 Bao   3 / 3 Bat
4 / 4 Bau   2 / 2 Báu   1 / 1 Bay
1 / 1 Bày   1 / 1 Bây   1 / 1
19 / 15 Be   9 / 8 Bên   1 / 1 Ben
313 / 165 Bi   2 / 2   2 / 2 Bien
14 / 9 Biet   1 / 1 Bijakovici   20 / 16 Binh
46 / 33 Bình   3 / 3 Biến   54 / 25 Biết
1 / 1 Biết   5 / 5 Biểu   5 / 5 Biệt
1 / 1   3 / 3 Boi   2 / 2 Bong
2 / 2 Bóng   4 / 3 Bông   16 / 16 Bu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Buoi   1 / 1 Buồn   3 / 3 Buộc
4 / 4 Bước   2 / 2 Bản   5 / 3 Bảo
15 / 12 Bất   7 / 7 Bầu   6 / 5 Bắt
7 / 5 Bằng   1 / 1 Bằng   1 / 1 Bẻ
1 / 1 Bến   1 / 1 Bệnh   6 / 6 Bị
9 / 7 Bỏ   2 / 2 Bộ   1 / 1 Bờ
1 / 1 Bời   56 / 37 Bởi   1 / 1 Bởi
15255 / 366 C   12 / 11 Ca   183 / 22 Cac
1032 / 68 Các   14 / 11 Cach   25 / 16 Cách
5 / 5 Cái   9 / 9 Cai   70 / 68 Cám
 
Count Word   Count Word   Count Word
21 / 18 Cam   1 / 1 Câm   13 / 10 Can
5 / 3 Càng   26 / 23 Canh   2 / 2 Cánh
56 / 52 Cao   1 / 1 Cao   39 / 17 Cau
1 / 1 Câu   6 / 6 Cenacolo   122 / 42
30 / 14 Co   1 / 1 Coi   2 / 2 Côi
4 / 2 Colo   4 / 4 Còn   5812 / 451 Con
2 / 2 Cong   5 / 5 Công   1 / 1 Con
1 / 1 Còn   2 / 2 Có   141 / 101 Cu
72 / 23 Cua   1 / 1 Cui   9 / 9 Cung
15 / 11 Cùng   6 / 4 Cuoc   1 / 1 Cuoi
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cuu   1 / 1 Cuối   1 / 1 Cuốn
51 / 31 Cuộc   26 / 20 Cũng   2 / 2 Cơn
1 / 1 Cưu   1 / 1 Cười   3 / 3 Cạnh
2 / 1 Cạnh   73 / 39 Cả   14 / 14 Cải
1 / 1 Cải   24 / 18 Cảm   1 / 1 Cảm
1 / 1 Cản   4 / 4 Cảnh   1 / 1 Cấn
1 / 1 Cầm   13 / 10 Cần   143 / 58 Cầu
1 / 1 Cẩu   12 / 11 Cậy   6 / 5 Cố
1 / 1 Cởi   3 / 2 Cụ   384 / 68 Của
3 / 2 Của   4 / 4 Cứ   15 / 13 Cứu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cử   3 / 3 Cửa   9 / 7 Cửu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Chín/2022

For God to live in your hearts, you must love.

`