Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
2690 / 359 A   1 / 1 A-   1 / 1 A-Lo
1 / 1 Ac   5 / 5 Ác   105 / 77 Ai
3 / 2 Âm   5 / 5 Am   251 / 165 An
20 / 17 Ân   1 / 1 Ana   1 / 1 And
244 / 134 Ang   29 / 24 Anh   19 / 16 Ánh
16 / 15 Ao   1 / 1 Áo   3 / 3 Áp
4 / 4 Apparitions   1 / 1 Áp   110 / 52 Au
8 / 7 Ay   961 / 322 B   2 / 1
4 / 4 Ba   1 / 1 Bai   1 / 1 Bãi
245 / 173 Ban   1 / 1 Bàn   10 / 8 Bang
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Bánh   50 / 45 Bao   3 / 3 Bat
4 / 4 Bau   2 / 2 Báu   1 / 1 Bay
1 / 1 Bây   1 / 1 Bày   19 / 15 Be
1 / 1   1 / 1 Ben   9 / 8 Bên
2 / 2   313 / 165 Bi   2 / 2 Bien
14 / 9 Biet   1 / 1 Bijakovici   42 / 31 Bình
20 / 16 Binh   3 / 3 Biến   54 / 25 Biết
1 / 1 Biết   5 / 5 Biểu   5 / 5 Biệt
1 / 1   3 / 3 Boi   4 / 3 Bông
2 / 2 Bóng   2 / 2 Bong   16 / 16 Bu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Buoi   1 / 1 Buồn   3 / 3 Buộc
4 / 4 Bước   2 / 2 Bản   5 / 3 Bảo
14 / 11 Bất   6 / 6 Bầu   6 / 5 Bắt
7 / 5 Bằng   1 / 1 Bằng   1 / 1 Bẻ
1 / 1 Bệnh   5 / 5 Bị   9 / 7 Bỏ
2 / 2 Bộ   1 / 1 Bời   53 / 34 Bởi
1 / 1 Bởi   15225 / 365 C   12 / 11 Ca
990 / 64 Các   183 / 22 Cac   14 / 11 Cach
25 / 16 Cách   4 / 4 Cái   9 / 9 Cai
21 / 18 Cam   65 / 64 Cám   1 / 1 Câm
 
Count Word   Count Word   Count Word
11 / 8 Can   5 / 3 Càng   26 / 23 Canh
2 / 2 Cánh   56 / 52 Cao   1 / 1 Cao
39 / 17 Cau   1 / 1 Câu   6 / 6 Cenacolo
30 / 14 Co   119 / 39   1 / 1 Coi
2 / 2 Côi   4 / 2 Colo   4 / 4 Còn
5756 / 446 Con   2 / 2 Cong   4 / 4 Công
1 / 1 Con   1 / 1 Còn   2 / 2 Có
141 / 101 Cu   72 / 23 Cua   1 / 1 Cui
9 / 9 Cung   13 / 10 Cùng   6 / 4 Cuoc
1 / 1 Cuoi   1 / 1 Cuu   1 / 1 Cuối
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cuốn   50 / 30 Cuộc   25 / 19 Cũng
2 / 2 Cơn   1 / 1 Cưu   1 / 1 Cười
3 / 3 Cạnh   2 / 1 Cạnh   72 / 38 Cả
13 / 13 Cải   1 / 1 Cải   24 / 18 Cảm
1 / 1 Cảm   1 / 1 Cản   4 / 4 Cảnh
1 / 1 Cấn   1 / 1 Cầm   13 / 10 Cần
138 / 55 Cầu   1 / 1 Cẩu   10 / 9 Cậy
6 / 5 Cố   1 / 1 Cởi   3 / 2 Cụ
374 / 64 Của   3 / 2 Của   4 / 4 Cứ
14 / 12 Cứu   1 / 1 Cử   3 / 3 Cửa
 
Count Word   Count Word   Count Word
9 / 7 Cửu            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Tư/2022

For God to live in your hearts, you must love.

`