Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
2669 / 356 A   1 / 1 A-   1 / 1 A-Lo
3 / 3 Ác   1 / 1 Ac   92 / 68 Ai
3 / 2 Âm   5 / 5 Am   13 / 11 Ân
225 / 149 An   1 / 1 Ana   1 / 1 And
242 / 133 Ang   28 / 23 Anh   15 / 12 Ánh
16 / 15 Ao   2 / 2 Áp   4 / 4 Apparitions
110 / 52 Au   8 / 7 Ay   953 / 319 B
4 / 4 Ba   2 / 1   1 / 1 Bai
228 / 161 Ban   1 / 1 Bàn   10 / 8 Bang
2 / 2 Bánh   48 / 43 Bao   3 / 3 Bat
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 4 Bau   2 / 2 Báu   1 / 1 Bày
1 / 1 Bay   1 / 1 Bây   1 / 1
19 / 15 Be   1 / 1 Ben   7 / 6 Bên
1 / 1   313 / 165 Bi   2 / 2 Bien
14 / 9 Biet   1 / 1 Bijakovici   20 / 16 Binh
21 / 15 Bình   2 / 2 Biến   48 / 19 Biết
4 / 4 Biểu   4 / 4 Biệt   3 / 3 Boi
1 / 1 Bóng   3 / 2 Bông   2 / 2 Bong
16 / 16 Bu   1 / 1 Buoi   1 / 1 Buồn
2 / 2 Buộc   2 / 2 Bước   1 / 1 Bản
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 2 Bảo   8 / 6 Bất   2 / 2 Bầu
1 / 1 Bắt   4 / 3 Bằng   1 / 1 Bằng
1 / 1 Bẻ   1 / 1 Bị   6 / 4 Bỏ
1 / 1 Bộ   1 / 1 Bời   35 / 20 Bởi
1 / 1 Bởi   15111 / 362 C   12 / 11 Ca
645 / 35 Các   183 / 22 Cac   14 / 11 Cach
20 / 11 Cách   9 / 9 Cai   1 / 1 Cái
36 / 35 Cám   21 / 18 Cam   1 / 1 Câm
8 / 6 Can   2 / 1 Càng   25 / 22 Canh
1 / 1 Cánh   52 / 48 Cao   1 / 1 Cao
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Câu   39 / 17 Cau   6 / 6 Cenacolo
30 / 14 Co   90 / 24   2 / 2 Côi
1 / 1 Coi   4 / 2 Colo   5371 / 414 Con
4 / 4 Còn   2 / 2 Cong   3 / 3 Công
1 / 1 Còn   1 / 1 Có   139 / 99 Cu
72 / 23 Cua   1 / 1 Cui   9 / 9 Cung
9 / 7 Cùng   6 / 4 Cuoc   1 / 1 Cuoi
1 / 1 Cuu   1 / 1 Cuối   33 / 17 Cuộc
13 / 9 Cũng   2 / 2 Cơn   1 / 1 Cưu
1 / 1 Cười   3 / 3 Cạnh   2 / 1 Cạnh
 
Count Word   Count Word   Count Word
47 / 22 Cả   7 / 7 Cải   1 / 1 Cải
14 / 10 Cảm   1 / 1 Cảm   1 / 1 Cản
12 / 9 Cần   82 / 29 Cầu   1 / 1 Cẩu
5 / 4 Cậy   6 / 5 Cố   3 / 2 Cụ
264 / 35 Của   2 / 2 Cứ   6 / 6 Cứu
1 / 1 Cử   2 / 2 Cửa   6 / 5 Cửu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 2/Tháng Mười Hai/2019

For God to live in your hearts, you must love.

`