Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
2697 / 360 A   1 / 1 A-   1 / 1 A-Lo
9 / 8 Ác   1 / 1 Ac   109 / 81 Ai
3 / 2 Âm   5 / 5 Am   24 / 21 Ân
266 / 175 An   1 / 1 Ana   1 / 1 And
246 / 135 Ang   19 / 16 Ánh   30 / 25 Anh
1 / 1 Áo   16 / 15 Ao   4 / 4 Áp
4 / 4 Apparitions   1 / 1 Áp   1 / 1 Aramaic
110 / 52 Au   8 / 7 Ay   966 / 323 B
2 / 1   5 / 5 Ba   1 / 1 Bai
1 / 1 Bãi   251 / 179 Ban   1 / 1 Bàn
 
Count Word   Count Word   Count Word
10 / 8 Bang   2 / 2 Bánh   51 / 46 Bao
3 / 3 Bat   2 / 2 Báu   4 / 4 Bau
1 / 1 Bay   1 / 1 Bây   1 / 1 Bày
19 / 15 Be   1 / 1   9 / 8 Bên
1 / 1 Ben   313 / 165 Bi   2 / 2
2 / 2 Bien   14 / 9 Biet   1 / 1 Bijakovici
20 / 16 Binh   64 / 43 Bình   4 / 4 Biến
57 / 28 Biết   1 / 1 Biết   5 / 5 Biểu
5 / 5 Biệt   1 / 1   3 / 3 Boi
4 / 3 Bông   2 / 2 Bóng   2 / 2 Bong
 
Count Word   Count Word   Count Word
16 / 16 Bu   1 / 1 Buoi   1 / 1 Buồn
3 / 3 Buộc   5 / 5 Bước   2 / 2 Bản
5 / 3 Bảo   17 / 14 Bất   8 / 8 Bầu
7 / 6 Bắt   9 / 7 Bằng   1 / 1 Bằng
1 / 1 Bẻ   1 / 1 Bến   1 / 1 Bệnh
7 / 7 Bị   10 / 8 Bỏ   2 / 2 Bộ
1 / 1 Bờ   1 / 1 Bời   64 / 43 Bởi
1 / 1 Bởi   15255 / 366 C   12 / 11 Ca
183 / 22 Cac   1145 / 85 Các   28 / 19 Cách
14 / 11 Cach   9 / 9 Cai   6 / 6 Cái
 
Count Word   Count Word   Count Word
82 / 80 Cám   1 / 1 Câm   21 / 18 Cam
14 / 11 Can   5 / 3 Càng   3 / 3 Cánh
27 / 24 Canh   64 / 59 Cao   1 / 1 Cao
1 / 1 Câu   39 / 17 Cau   6 / 6 Cenacolo
137 / 51   30 / 14 Co   1 / 1 Coi
2 / 2 Côi   4 / 2 Colo   5931 / 468 Con
4 / 4 Còn   5 / 5 Công   2 / 2 Cong
1 / 1 Còn   1 / 1 Con   2 / 2 Có
141 / 101 Cu   72 / 23 Cua   1 / 1 Cui
18 / 14 Cùng   9 / 9 Cung   6 / 4 Cuoc
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cuoi   1 / 1 Cuu   1 / 1 Cuối
1 / 1 Cuốn   54 / 33 Cuộc   26 / 20 Cũng
3 / 3 Cơn   1 / 1 Cưu   1 / 1 Cướp
1 / 1 Cười   3 / 3 Cạnh   2 / 1 Cạnh
80 / 44 Cả   19 / 19 Cải   1 / 1 Cải
28 / 21 Cảm   1 / 1 Cảm   1 / 1 Cản
4 / 4 Cảnh   1 / 1 Cấn   1 / 1 Cầm
14 / 11 Cần   172 / 74 Cầu   1 / 1 Cẩu
13 / 12 Cậy   6 / 5 Cố   1 / 1 Cởi
4 / 3 Cụ   421 / 83 Của   3 / 2 Của
 
Count Word   Count Word   Count Word
4 / 4 Cứ   15 / 13 Cứu   1 / 1 Cử
3 / 3 Cửa   9 / 7 Cửu      

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Giêng/2024

For God to live in your hearts, you must love.

`