Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
2669 / 356 A   1 / 1 A-   1 / 1 A-Lo
1 / 1 Ac   3 / 3 Ác   95 / 70 Ai
3 / 2 Âm   5 / 5 Am   231 / 154 An
15 / 13 Ân   1 / 1 Ana   1 / 1 And
242 / 133 Ang   28 / 23 Anh   18 / 15 Ánh
16 / 15 Ao   1 / 1 Áo   3 / 3 Áp
4 / 4 Apparitions   110 / 52 Au   8 / 7 Ay
953 / 319 B   4 / 4 Ba   2 / 1
1 / 1 Bai   1 / 1 Bàn   235 / 164 Ban
10 / 8 Bang   3 / 3 Bánh   50 / 45 Bao
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Bat   2 / 2 Báu   4 / 4 Bau
1 / 1 Bây   1 / 1 Bày   1 / 1 Bay
1 / 1   19 / 15 Be   8 / 7 Bên
1 / 1 Ben   1 / 1   313 / 165 Bi
2 / 2 Bien   14 / 9 Biet   1 / 1 Bijakovici
26 / 20 Bình   20 / 16 Binh   3 / 3 Biến
50 / 21 Biết   5 / 5 Biểu   4 / 4 Biệt
1 / 1   3 / 3 Boi   2 / 2 Bóng
2 / 2 Bong   4 / 3 Bông   16 / 16 Bu
1 / 1 Buoi   1 / 1 Buồn   2 / 2 Buộc
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Bước   1 / 1 Bản   5 / 3 Bảo
11 / 8 Bất   2 / 2 Bầu   1 / 1 Bắt
6 / 4 Bằng   1 / 1 Bằng   2 / 2 Bẻ
1 / 1 Bệnh   2 / 2 Bị   6 / 4 Bỏ
1 / 1 Bộ   1 / 1 Bời   46 / 26 Bởi
1 / 1 Bởi   15111 / 362 C   12 / 11 Ca
759 / 42 Các   183 / 22 Cac   22 / 13 Cách
14 / 11 Cach   9 / 9 Cai   2 / 2 Cái
43 / 42 Cám   1 / 1 Câm   21 / 18 Cam
9 / 7 Can   5 / 3 Càng   25 / 22 Canh
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cánh   52 / 48 Cao   2 / 2 Cao
39 / 17 Cau   1 / 1 Câu   6 / 6 Cenacolo
30 / 14 Co   98 / 26   1 / 1 Coi
2 / 2 Côi   4 / 2 Colo   4 / 4 Còn
5489 / 421 Con   4 / 4 Công   2 / 2 Cong
1 / 1 Con   1 / 1 Còn   1 / 1 Có
139 / 99 Cu   72 / 23 Cua   1 / 1 Cui
9 / 9 Cung   9 / 7 Cùng   6 / 4 Cuoc
1 / 1 Cuoi   1 / 1 Cuu   1 / 1 Cuối
1 / 1 Cuốn   37 / 20 Cuộc   18 / 13 Cũng
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Cơn   1 / 1 Cưu   1 / 1 Cười
3 / 3 Cạnh   2 / 1 Cạnh   54 / 26 Cả
8 / 8 Cải   1 / 1 Cải   20 / 14 Cảm
1 / 1 Cảm   1 / 1 Cản   1 / 1 Cảnh
12 / 9 Cần   93 / 34 Cầu   1 / 1 Cẩu
5 / 4 Cậy   6 / 5 Cố   5 / 3 Cụ
303 / 42 Của   4 / 4 Cứ   9 / 9 Cứu
1 / 1 Cử   3 / 3 Cửa   9 / 7 Cửu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Ba/2020

For God to live in your hearts, you must love.

`