Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
2669 / 356 A   1 / 1 A-   1 / 1 A-Lo
3 / 3 Ác   1 / 1 Ac   88 / 66 Ai
5 / 5 Am   2 / 1 Âm   13 / 11 Ân
219 / 146 An   1 / 1 Ana   1 / 1 And
242 / 133 Ang   27 / 22 Anh   12 / 9 Ánh
16 / 15 Ao   2 / 2 Áp   4 / 4 Apparitions
110 / 52 Au   8 / 7 Ay   953 / 319 B
2 / 1   4 / 4 Ba   1 / 1 Bai
1 / 1 Bàn   224 / 158 Ban   10 / 8 Bang
2 / 2 Bánh   48 / 43 Bao   3 / 3 Bat
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Báu   4 / 4 Bau   1 / 1 Bay
1 / 1 Bây   1 / 1 Bày   1 / 1
19 / 15 Be   1 / 1 Ben   7 / 6 Bên
1 / 1   313 / 165 Bi   2 / 2 Bien
14 / 9 Biet   1 / 1 Bijakovici   17 / 13 Bình
20 / 16 Binh   2 / 2 Biến   45 / 17 Biết
4 / 4 Biểu   4 / 4 Biệt   3 / 3 Boi
2 / 2 Bong   1 / 1 Bóng   3 / 2 Bông
16 / 16 Bu   1 / 1 Buoi   1 / 1 Buồn
1 / 1 Buộc   2 / 2 Bước   1 / 1 Bản
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 2 Bảo   6 / 4 Bất   2 / 2 Bầu
1 / 1 Bắt   4 / 3 Bằng   1 / 1 Bằng
1 / 1 Bẻ   1 / 1 Bị   6 / 4 Bỏ
1 / 1 Bộ   1 / 1 Bời   29 / 17 Bởi
1 / 1 Bởi   15111 / 362 C   12 / 11 Ca
579 / 31 Các   183 / 22 Cac   18 / 10 Cách
14 / 11 Cach   9 / 9 Cai   21 / 18 Cam
32 / 31 Cám   8 / 6 Can   2 / 1 Càng
25 / 22 Canh   1 / 1 Cánh   52 / 48 Cao
1 / 1 Cao   39 / 17 Cau   1 / 1 Câu
 
Count Word   Count Word   Count Word
6 / 6 Cenacolo   30 / 14 Co   84 / 21
2 / 2 Côi   1 / 1 Coi   4 / 2 Colo
3 / 3 Còn   5310 / 410 Con   2 / 2 Công
2 / 2 Cong   1 / 1 Còn   1 / 1 Có
139 / 99 Cu   72 / 23 Cua   1 / 1 Cui
9 / 9 Cung   9 / 7 Cùng   6 / 4 Cuoc
1 / 1 Cuoi   1 / 1 Cuu   1 / 1 Cuối
28 / 13 Cuộc   10 / 7 Cũng   2 / 2 Cơn
1 / 1 Cười   3 / 3 Cạnh   2 / 1 Cạnh
41 / 19 Cả   7 / 7 Cải   1 / 1 Cải
 
Count Word   Count Word   Count Word
12 / 9 Cảm   1 / 1 Cản   11 / 8 Cần
72 / 25 Cầu   1 / 1 Cẩu   5 / 4 Cậy
6 / 5 Cố   3 / 2 Cụ   237 / 31 Của
1 / 1 Cứ   5 / 5 Cứu   1 / 1 Cử
2 / 2 Cửa   6 / 5 Cửu      

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 2/Tháng Mười/2019

For God to live in your hearts, you must love.

`