Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
2669 / 356 A   1 / 1 A-   1 / 1 A-Lo
4 / 4 Ác   1 / 1 Ac   97 / 71 Ai
3 / 2 Âm   5 / 5 Am   17 / 15 Ân
236 / 157 An   1 / 1 Ana   1 / 1 And
242 / 133 Ang   19 / 16 Ánh   28 / 23 Anh
1 / 1 Áo   16 / 15 Ao   3 / 3 Áp
4 / 4 Apparitions   110 / 52 Au   8 / 7 Ay
953 / 319 B   2 / 1   4 / 4 Ba
1 / 1 Bai   1 / 1 Bãi   1 / 1 Bàn
236 / 165 Ban   10 / 8 Bang   3 / 3 Bánh
 
Count Word   Count Word   Count Word
50 / 45 Bao   3 / 3 Bat   4 / 4 Bau
2 / 2 Báu   1 / 1 Bày   1 / 1 Bay
1 / 1 Bây   1 / 1   19 / 15 Be
8 / 7 Bên   1 / 1 Ben   1 / 1
313 / 165 Bi   2 / 2 Bien   14 / 9 Biet
1 / 1 Bijakovici   20 / 16 Binh   29 / 22 Bình
3 / 3 Biến   51 / 22 Biết   5 / 5 Biểu
5 / 5 Biệt   1 / 1   3 / 3 Boi
2 / 2 Bong   2 / 2 Bóng   4 / 3 Bông
16 / 16 Bu   1 / 1 Buoi   1 / 1 Buồn
 
Count Word   Count Word   Count Word
2 / 2 Buộc   3 / 3 Bước   1 / 1 Bản
7 / 4 Bảo   13 / 10 Bất   5 / 5 Bầu
3 / 2 Bắt   6 / 4 Bằng   1 / 1 Bằng
2 / 2 Bẻ   1 / 1 Bệnh   3 / 3 Bị
6 / 4 Bỏ   2 / 2 Bộ   1 / 1 Bời
47 / 27 Bởi   1 / 1 Bởi   15111 / 362 C
12 / 11 Ca   183 / 22 Cac   833 / 48 Các
14 / 11 Cach   24 / 15 Cách   2 / 2 Cái
9 / 9 Cai   21 / 18 Cam   1 / 1 Câm
49 / 48 Cám   9 / 7 Can   5 / 3 Càng
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cánh   26 / 23 Canh   53 / 49 Cao
2 / 2 Cao   1 / 1 Câu   39 / 17 Cau
6 / 6 Cenacolo   108 / 31   30 / 14 Co
2 / 2 Côi   1 / 1 Coi   4 / 2 Colo
4 / 4 Còn   5562 / 427 Con   4 / 4 Công
2 / 2 Cong   1 / 1 Còn   1 / 1 Con
1 / 1 Có   139 / 99 Cu   72 / 23 Cua
1 / 1 Cui   10 / 8 Cùng   9 / 9 Cung
6 / 4 Cuoc   1 / 1 Cuoi   1 / 1 Cuu
1 / 1 Cuối   1 / 1 Cuốn   44 / 25 Cuộc
 
Count Word   Count Word   Count Word
19 / 14 Cũng   2 / 2 Cơn   1 / 1 Cưu
1 / 1 Cười   3 / 3 Cạnh   2 / 1 Cạnh
60 / 29 Cả   11 / 11 Cải   1 / 1 Cải
21 / 15 Cảm   1 / 1 Cảm   1 / 1 Cản
1 / 1 Cảnh   1 / 1 Cấn   1 / 1 Cầm
13 / 10 Cần   113 / 40 Cầu   1 / 1 Cẩu
6 / 5 Cậy   6 / 5 Cố   5 / 3 Cụ
328 / 48 Của   4 / 4 Cứ   10 / 10 Cứu
1 / 1 Cử   3 / 3 Cửa   9 / 7 Cửu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Chín/2020

For God to live in your hearts, you must love.

`