Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters A-C

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
2669 / 356 A   1 / 1 A-   1 / 1 A-Lo
3 / 3 Ác   1 / 1 Ac   92 / 68 Ai
5 / 5 Am   3 / 2 Âm   13 / 11 Ân
228 / 151 An   1 / 1 Ana   1 / 1 And
242 / 133 Ang   15 / 12 Ánh   28 / 23 Anh
1 / 1 Áo   16 / 15 Ao   2 / 2 Áp
4 / 4 Apparitions   110 / 52 Au   8 / 7 Ay
953 / 319 B   2 / 1   4 / 4 Ba
1 / 1 Bai   1 / 1 Bàn   231 / 162 Ban
10 / 8 Bang   2 / 2 Bánh   48 / 43 Bao
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Bat   2 / 2 Báu   4 / 4 Bau
1 / 1 Bây   1 / 1 Bay   1 / 1 Bày
1 / 1   19 / 15 Be   8 / 7 Bên
1 / 1 Ben   313 / 165 Bi   1 / 1
2 / 2 Bien   14 / 9 Biet   1 / 1 Bijakovici
23 / 17 Bình   20 / 16 Binh   2 / 2 Biến
49 / 20 Biết   4 / 4 Biểu   4 / 4 Biệt
3 / 3 Boi   2 / 2 Bong   1 / 1 Bóng
3 / 2 Bông   16 / 16 Bu   1 / 1 Buoi
1 / 1 Buồn   2 / 2 Buộc   2 / 2 Bước
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Bản   3 / 2 Bảo   8 / 6 Bất
2 / 2 Bầu   1 / 1 Bắt   6 / 4 Bằng
1 / 1 Bằng   1 / 1 Bẻ   1 / 1 Bệnh
1 / 1 Bị   6 / 4 Bỏ   1 / 1 Bộ
1 / 1 Bời   39 / 22 Bởi   1 / 1 Bởi
15111 / 362 C   12 / 11 Ca   183 / 22 Cac
685 / 38 Các   20 / 11 Cách   14 / 11 Cach
9 / 9 Cai   2 / 2 Cái   39 / 38 Cám
21 / 18 Cam   1 / 1 Câm   8 / 6 Can
4 / 2 Càng   25 / 22 Canh   1 / 1 Cánh
 
Count Word   Count Word   Count Word
52 / 48 Cao   1 / 1 Cao   39 / 17 Cau
1 / 1 Câu   6 / 6 Cenacolo   30 / 14 Co
93 / 25   1 / 1 Coi   2 / 2 Côi
4 / 2 Colo   5415 / 417 Con   4 / 4 Còn
2 / 2 Cong   4 / 4 Công   1 / 1 Còn
1 / 1 Con   1 / 1 Có   139 / 99 Cu
72 / 23 Cua   1 / 1 Cui   9 / 7 Cùng
9 / 9 Cung   6 / 4 Cuoc   1 / 1 Cuoi
1 / 1 Cuu   1 / 1 Cuối   35 / 18 Cuộc
14 / 10 Cũng   2 / 2 Cơn   1 / 1 Cưu
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Cười   3 / 3 Cạnh   2 / 1 Cạnh
50 / 23 Cả   7 / 7 Cải   1 / 1 Cải
18 / 12 Cảm   1 / 1 Cảm   1 / 1 Cản
12 / 9 Cần   87 / 31 Cầu   1 / 1 Cẩu
5 / 4 Cậy   6 / 5 Cố   3 / 2 Cụ
279 / 38 Của   2 / 2 Cứ   7 / 7 Cứu
1 / 1 Cử   2 / 2 Cửa   6 / 5 Cửu

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Giêng/2020

For God to live in your hearts, you must love.

`