Medjugorje Messages Concordance

list of all words (Tiếng Việt) - letters D-F

Messages toolbox: Concordance | Keywords | Toplist | Search

Medjugorje Messages Concordance tool allows to display all messages which are containing a selected word. The words are sorted alphabetically. The total count of words contained in messages, as well as count of messages containing the words is listed. By clicking on each of the words, messages containing the selected word can be displayed.

A-C / D-F / G-J / K-M / N-Q / R-T / U-Z / 0-9

Count - Total count of the word in messages
Count - Total count of messages containing the word

Count Word   Count Word   Count Word
695 / 307 D   20 / 19 Da   75 / 50 Đã
2 / 2 Đá   8 / 7 Dac   9 / 9 Dada
2 / 2 Dài   8 / 7 Dai   1 / 1 Đàm
1 / 1 Đâm   1 / 1 Dam   3 / 2 Dan
9 / 8 Dang   4 / 4 Dàng   10 / 9 Đàng
4 / 4 Đáng   38 / 26 Đang   7 / 6 Dâng
1 / 1 Đánh   28 / 26 Danh   1 / 1 Dành
1 / 1 Dào   17 / 16 Dap   42 / 40 Đáp
3 / 2 Dat   5 / 5 Dau   4 / 3 Đâu
11 / 7 Đau   22 / 20 Đây   15 / 9 Day
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Đã   21 / 16 De   3 / 3 Dem
1 / 1 Đêm   1 / 1 Đèn   16 / 9 Den
1 / 1 Dep   2 / 2 Deu   51 / 49 Di
21 / 15 Đi   9 / 6 Đích   4 / 4 Dien
10 / 9 Diep   3 / 2 Dieu   10 / 5 Dinh
5 / 5 Đình   1 / 1 Diu   15 / 13 Điều
6 / 5 Điểm   1 / 1 Điểm   9 / 9 Diện
22 / 22 Điệp   1 / 1 Diệt   111 / 88 Do
63 / 33 Đó   1 / 1 Đo   3 / 3 Đoán
1 / 1 Doan   7 / 7 Đôi   11 / 9 Doi
 
Count Word   Count Word   Count Word
1 / 1 Đón   1 / 1 Don   2 / 2 Dong
2 / 2 Đóng   4 / 3 Dragicevic-Soldo   1 / 1 Dragicevich-Soldo
1 / 1   2 / 2 Du   1 / 1 Dua
11 / 6 Duc   1 / 1 Dùng   5 / 3 Đúng
9 / 6 Dung   10 / 9 Duoc   1 / 1 Duong
18 / 16 Duy   2 / 2 Dõi   2 / 2 Đơn
1 / 1   2 / 2 Đưa   1 / 1 Dương
1 / 1 Dưới   2 / 2 Dường   27 / 19 Đường
1 / 1 Đưỡng   2 / 2 Dưỡng   1 / 1 Dưỡng
65 / 32 Được   1 / 1 Đạo   2 / 2 Dạy
 
Count Word   Count Word   Count Word
3 / 3 Đảm   24 / 17 Đấng   11 / 11 Đất
6 / 6 Đấu   68 / 60 Dấu   12 / 10 Đầu
13 / 12 Đầy   25 / 22 Dẫn   2 / 2 Dập
2 / 2 Đắn   6 / 6 Dắt   5 / 5 Đặc
2 / 2 Đặt   7 / 5 Đẹp   2 / 2 Đẽ
22 / 15 Đến   1 / 1 Đền   2 / 2 Đều
102 / 45 Để   2 / 2 Dễ   8 / 8 Định
3 / 3 Dịu   2 / 2 Đọc   3 / 3 Dối
42 / 21 Đồ   1 / 1 Dồi   3 / 3 Đồng
4 / 3 Đổ   10 / 8 Đổi   1 / 1 Dỗ
 
Count Word   Count Word   Count Word
10 / 8 Độ   15 / 12 Động   5 / 4 Đớn
5 / 4 Đời   4 / 3 Đỡ   4 / 3 Đợi
2 / 2 Dụng   1 / 1 Đủ   3 / 3 Đứa
26 / 14 Đức   20 / 16 Đừng   2 / 2 Dữ
2 / 2 Dựng   1 / 1 E   32 / 30 Em
1 / 1 Ep            

This list was generated from all the Medjugorje messages from
25/Tháng Giêng/1999  till the latest message of 25/Tháng Mười Hai/2021

For God to live in your hearts, you must love.

`