رسالة, مارس 2 2005

Other languages: English, Български, Italiano, Română, Tiếng Việt, زبان_فارسی

 

رسالة, مارس 2 2005 [O]

فرزندان عزيزم! انجام دهيد آنچه كه من انجام مي‌دهد. عشق را گسترش دهيد و با نمونه بودنتان فرزندم را به هر شخصي بدهيد.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`