Our Lady of Medjugorje Messages by month ژوئيه

فرزندان عزيزم. اكنون كه زمان دعا و سكوت و استراحت در بدنها وروحتان در عشق خداوند مي‌باشد به من اجازه بدهيد فرزندان كوچكم كه شما را هدايت كنم و قلبهايتان را براي روح‌القدس بازكنيد كه تمام نيكويي‌ها در شما شكوفه خواهد آورد و 100 برابر ميوه خواهد داد. شروع و پايان روز را با قلبتان دعا كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم. امروزشما را به يك مرحله سخت و دردناك در اتحاد با فرزندم ميخوانم. از شما مي‌خواهم براي خالص و پاك شدن، پذيرش و اعتراف به گناهانتان را كامل كنيد. يك قلب ناپاك نمي‌تواند در پسر من باشد و با پسرم باشد. يك قلب ناپاك نميـتواند ميوه خوبي از عشق در يگانگي و اتحاد بياورد. يك قلب ناپاك نميتواند هر چيزي را تشخيص دهد . آن نمي‌تواند براي كساني كه در اطرافش هستيد زيبايي از عشق خداوند ارائه دهد. و همچنين براي كساني كه براي شناخت عشق خداوند نمي‌آيند. شما فرزندان در اطراف من جمع شده ايد پر از شور و شوق و ميل و انتظار ، و من شفاعت ميكنم به پدر خوب كه به وسيله روح‌القدس ايمان به فرزند مرا در قلبهاي خالص شما قراردهد. فرزندانم. به من گوش دهيد و همراه با من باشيد.“
فرزندان عزيزم! دوباره شما را فرا ميخوانم كه مرا با شادي پيروي كنيد. من مايلم همه شما را به سوي پسرم ، نجات دهنده شما هدايت كنم . شما بدون او آگاه نيستيد شما شادي و آرامش نداريد نه در آينده و يا در ابديت. بنابراين فرزندان كوچكم، از اين فرصتها استفاده خوب بكنيد براي دعاي لذت‌بخش و تسليم (خداوند)‌باشيد. متشكرم ازاينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم صداي مادرانه من كه امروز به سوي شما مي‌آيد صدايي است از حقيقت و زندگي. پسرم كه زندگي است و شما را دوست مي دارد و شما را حقيقتا مي‌شناسد. براي اينكه خودتان را بشناسيد و دوست داشته باشيد بايد فرزند مرا بشناسيد و دوست داشته باشيد. براي اينكه ديگران را بشناسيد و دوست داشته باشيد بايد فرزند مرا در ديگران ببينيد. بنابراين فرزندانم دعا كنيد، دعاكنيد كه بتوانيد درك كنيد و تسليم روح آزادي شويد كاملا تبديل شده و در اين راه پادشاهي آسمان در قلبهاي شما روي زمين بيايد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! شايد اين لحظه زماني براي دعاهاي شما باشد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! من شما را فرا خوانده‌ام زيرا به شما نياز دارم. من به قلبهايي براي عشقي بي‌اندازه نيازمندم. قلبهايي كه غرور را حمل نمي‌كند و قلبهايي كه آماده است براي عشق ورزيدن به فرزند عاشق من. آنهايي كه حاضرند خود را مانند فرزند من قرباني كنند. من به شما نيازمندم. در واقع براي اينكه با من باشيد خودتان را ببخشيد و ديگران را ببخشيد و فرزندم را بپرستيد. او را بپرستيد و (شفاعت كنيد) براي كساني كه او را نشناخته‌اند. وعشق او را درك نكرده‌اند. بنابراين من به شما نيازمندم بنابراين شما را فرا مي‌خوانم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در اين لحظه كه شما به استراحت بدني مي‌انديشيد من شما را فرا مي‌خوانم كه تبديل شويد. دعا كنيد و كار كنيد تا قلبهاي شما استراحت حقيقي در روح و بدن را از خداوند آفريننده شما بدست آورد. و او صورت خود را بر شما آشكار كرده و آرامشش را به شما بدهد. من با شما هستم. و براي هر كدام از شما نزد خداوند شفاعت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! با عشقي مادرانه مايلم كه شما را به محبت و عشق به همسايه تشويق كنم. باشد هك فرزند من سرچشمه عشق باشد او كه مي‌تواند هر چيزي را با قوت به پيش ببرد عشق را انتخاب كرد‌ه است و نمونه‌اي براي شما مي‌باشد. امروز نيز از طريق من نيكويي‌هاي بسياري را به شما ارزاني داشته است . فرزندانم آيا شما خود را موظف به پاسخگويي ميكنيد؟ با نيكويي و سخاوتي برابر نسبت به تمام جان‌هايي كه آنها را ملاقات مي‌كنيد. باشد كه محبت شما آنها را تبديل كند. در راه فرزندمن عشق او در شما احيا مي‌شود. متشكرم.
بانوي ما افزود بايد شبانانتان در قلبهاي شما باشند و براي آنها دعا كنيد.
فرزندان عزيزم! امروز در اين روز حمايت از كليساي شما، شما را به تقليد از زندگي مقدسين فرا مي‌خوانم. باشد كه آنها براي شما نمونه‌اي باشند و شما را به زندگي پاك تشويق كنند. باشد كه دعاهاي شما مانند كشيدن نفس باشد نه اينكه براي براي شما. فرزندان كوچكم، خداوند عشقش را براي شما آشكار خواهد كرد و شما عشق را با من تجربه خواهيد كرد. خداوند شما را بركت دهد و فيض فراوان دهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! در عشق فراواني از خداوند من امروز آمده‌ام تا شما را به سمت فروتني و نرمي هدايت كنم. اولين مرحله در اين مسير فرزندانم اعتراف است. از غرور برگشته و در حضور فرزندم زانو بزنيد. متوجه باشيد فرزندانم شما هيچ چيز نداريد و هيچ كاري نمي‌توانيد بكنيد. تنها چيزي كه داريد گناه است. پاك شويد و نرمي و فروتني بپذيريد. فرزندم مي‌توانست با قدرت پيروز شود اما او فروتني و نرمي و عشق را انتخاب كرد. از فرزند من پيروي كنيد و دستهايتان را به من بدهيد تا با هم از صخره‌ها پريده و پيروز شويم. متشكرم.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose
1 2 3 4 Next>>

For God to live in your hearts, you must love.

`