Our Lady of Medjugorje Messages by month اوت

فرزندان عزيزم! امروز شما را ميخوانم به دعا و روزه براي خواسته‌هايم زيرا شيطان ميخواهد كه برنامه‌هاي مرا نابود كند كه از اينجا شروع شده و كل جهان را دعوت كرده‌است. بسياري پاسخ داده‌اند ولي هنوز بسياري هستند كه نميخواهند پيغام‌هاي مرا بشنوند و بپذيرند. بنابراين شما جواب آري بگوييد و قوي و مصمم باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم امروز شما را ميخوانم به تولدي دوباره در دعا و در روح‌القدس. تا انسان‌هايي جديد با فرزند من باشيد. مردمي كه ميدانند اگر خدا را گم كنند خودشان را گم كرده‌آند. مردمي كه مي‌دانند با خدا عليرغم همه مشكلات و سختي ها آنها در امنيت هستند و نجات مي‌يابند. به شما ميگوييم كه در خانواده الهي جمع شويد تا با قوت پدر قوت بيابيد. بخصوص فرزندانم شما نميـتوانيد بدي را متوقف كنيد كه ميخواهد در اين جهان حكومت كند و آن را نابود كند. اما طبق اراده خدا همراه باهمديگر همراه با فرزند من شما مي‌توانيد هر چيزي را تغيير دهيد و جهان را بهبود (شفا) بخشيد. از شما ميخواهم كه دعا كنيد با تمام قلبتان براي شبانان زيرا فرزند من آنها را (براي خدمت) انتخاب كرده است. متشكرم.
فرزندان عزيزم! با بهترين شاديها امروز نيز مايلم شما را فرا بخوانم به اينكه دعا كنيد. دعا كنيد دعا كنيد. شايد اين لحظه زماني براي دعاي شخصي شما در طي روز باشد. مكاني را براي دعاي لذت بخش مجددا پيدا كنيد . شما را دوست مي‌دارم و بركت ميدهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم ! امروز شما را فرامي‌خوانم كه با من همراه شويد براي ساختن پادشاهي آسمان در قلبهاي شما تا شما آنچه را كه شخصي است فراموش كنيد و مانند فرزند من فكر كنيد كه خواستخداوند چيست. او براي شما چه مي‌خواهد؟ به شيطان اجازه ندهيد كه براي شما برنامه‌هاي شادي‌هاي زميني را باز كند. اين برنامه‌ها بدون پسر من ، فرزندانم دروغين و بسيار كوتاه هستند. پسر من زنده است. من به شما شادي ابدي و آرامش و اتحاد با پسرم را ارائه مي‌دهم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز شما را دوباره براي تبديل شدن فرا مي‌خوانم. فرزندان كوچكم شما به اندازه كافي مقدس نيستيد و نمي‌توانيد پاكي را به ديگران ساطع كنيد. بنابراين دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد و روي تبديل شخصيتان كار كنيد تا اينكه شما نشانه‌اي از عشق خداوند براي ديگران باشيد. من با شما هستم و شما را به سوي ابديت هدايت مي‌كنم براي هر قلبي كه آن را آرزو مي‌كند. متشكرم براي اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! من با عشقي مادرانه آمده‌ام، تا به شما راهي را نشان دهم كه هر چه بيشتر شبيه فرزند من گرديد ، و به اين ترتيب به خدا و رحمت او نزديكتر شويد. عشق مرا رد نكنيد . نجات و زندگي ابدي را به خاطر اين زندگي ناپايدار و بيهوده رد نكنيد. من آمده ام تا شما را هدايت كنم و مانند يك مادر به شما بياموزم. با من باشيد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شمار را به تبديل شخصيتان فرا مي‌خوانم. شما بايد كساني باشيد كه تبديل شده ايد و با زندگي‌تان و شهادتتان در عشق و بخشش ، خوشبختي را در اين جهان زياد كنيد جايي كه فرزند من مرد و مردم احساس نكردند كه به دنبال او باشند و او را در زندگيشان محو كردند. شما او را پرستش كنيد و باشد كه اميد شما اميد را به قلبهايي كه مسيح را ندارند بدهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم، در اين آمدن من به سوي شما در ميان شما بيشترين عظمت خدا منعكس شده است و راه خوبشختي ابدي باز شده است. احساس ضعف تنهايي و آوارگي نكنيد. با ايمان دعا و عشق به نجات الهي صعود كنيد عشاء رباني قدرتمندترين و عالي ترين عمل را در ميان دعاهاي شما در مركز زندگي روحاني شما انجام خواهد داد. ايمان داشته باشيد و عشق بورزيد. فرزندانم. كساني كه فرزندم آنها را انتخاب كرده است شما را خواهند خواند و به شما به خوبي كمك خواهند كرد. به آنها و به شما به طور مخصوص من بركت مادرانه‌ام را مي‌دهم. متشكرم.
بانوي ما همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را به تبديل شدن مي‌خوانم. باشد كه زندگي شما فرزندان كوچكم انعكاسي از نيكويي‌هاي خداوند باشد نه اينكه نفرت و بي‌وفايي. دعا كنيد فرزندان كوچكم، دعا براي شما زندگي را مي‌آورد. در اين راه در زندگي شما فيض و شادي آشكار خواهد شد كه خداوند به كساني كه قلبشان را به عشق او باز ميكنند مي‌دهد. و شما كه از رحمت الهي دور هستيد تبديل شويد كه خداوند ناشنوا نيست كه دعاهاي شما را نشنود و هنوز براي شما دير نشده است. بنابراين در اين لحظات پرفيض تبديل شويد و خداوند را در مكان اول زندگيتان قرار دهيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز به قلبهاي شما مي‌نگرم و در آنها درد زيادي مي‌بينم. فرزندانم واقعا از شما مي‌خواهم كه عشقي خالص براي خدا داشته باشيد. شما خواهيد دانست كه وقتي جسم و روحتان هميشه با خدا باشد در مسير درست خواهيد بود. از طريق اين عشق خالص و بدون قيد و شرط شما فرند مرا در هر شخصي خواهيد ديد. شما احساس يكي‌بودن با خدا را خواهيد كرد. مانند يك مادر شاد خواهم بود زيرا پاكي و اتحاد قلبهاي شما را دارم. فرزندانم من نجات شما را خواستارم . متشكرم.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose
1 2 3 4 Next>>

For God to live in your hearts, you must love.

`