Our Lady of Medjugorje Messages of year 2008

فرزندان عزيزم! با همه قلبم دوستتان دارم و وجودم را به شما مي‌دهم. مانند يك مادر كه براي فرزندانش مي‌جنگد من براي شما دعا مي‌كنم و براي شما مي‌جنگم. از شما مي‌خواهم كه نترسيد كه وجودتان را بازكنيد تا قادر باشيد با تمام قلبتان عشق بورزيد و به ديگران نيز بدهيد. هر چه بيشتر بدهيد بيشتر دريافت خواهيد كرد و بهتر فرزند من و هديه او را درك خواهيد كرد. باشد كه هر كسي شما را از طريق عشق فرزند من و از طريق من بشناسد. متشكرم. !
فرزندان عزيزم! در اين ايام روزه زماني است كه به فيض نزديك مي‌شويد. قلب شما مانند خاك شخم‌زده‌اي است كه آماده دريافت و رشد ميوه‌هايي نيكو مي‌باشد. شما فرزندان كوچكم آزاد هستيد كه خير يا شر را انتخاب كنيد. بنابراين از شما مي‌خواهم كه دعا كرده و روزه بگيريد شادي را بكاريد و ميوه‌هاي شادي در قلبهاي شما نيكويي به بار خواهد آورد. و ديگران نيز خواهند ديد و از طريق شما آن را دريافت خواهند كرد. گناه را رد كنيد و زندگي ابدي را انتخاب كنيد. من با شما هستم و نزد پسرم براي شما شفاعت مي‌كند. متشكرم كه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! من مانند يك مادر با شما هستم و شما را جمع كرده‌ام زيرا مي‌خواهم تا از قلبهايتان چيزي را كه مي‌بينم پاك كنم. عشق پسرم را بپذيريد و ترس و درد و رنج و نااميد را از قلبتان پاك كنيد. من شما را به طور خاص انتخاب كرده‌ام تا نوري از عشق فرزندم باشيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در اين زمان فيض شما را مجددا به دعا و توبه دعوت مي‌كنم. تا روز شما آميخته با دعاهاي گرم باشد براي همه كساني كه عشق خدا را نشناخته‌اند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم از شما درخواست مي‌كنم، بخصوص در اين زمان روزه به نيكويي‌هاي خداوند پاسخ دهيد زيرا او شما را انتخاب كرده است و مرا ميان شما فرستاده است. از گناهانتان پاك شويد و عيسي مسيح فرزندم كه قرباني است براي كفاره گناهان همه جهان را بشناسيد. باشد كه او معني زندگي شما باشد. باشد كه زندگي شما محبت الهي را از فرزندم دريافت كند. متشكرم فرزندانم.
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم كه روي تبديل شخصيتان كار كنيد. شما هنوز از ملاقات خداوند در قلبهايتان دور هستيد. بنابراين وقت بيشتري را در دعا و پرستش مسيح همراه با قرباني‌هاي با بركت در حضور او صرف كنيد تا او در قلبهاي شما ايمان زنده و زندگي ابدي را قرار دهد. همه چيز در گذر است و فقط خداوند ثابت است. من با شما هستم و شما را با عشق تشويق مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز همراه با عشق فراوان خداوند با شما هستم. و مايلم از شما بپرسم آيا شما همچنان با من هستيد؟ آيا قلبهاي شما براي من باز است؟ آيا به من اجازه مي‌دهيد كه آن را براي فرزندم پاك و آماده سازم. فرزندانم شما انتخاب شده‌ايد زيرا در اين لحظه فيض زيادي از طرف خدا به زمين مي‌رسد براي دريافت آن ترديد نكنيد. متشكرم.
كودكان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم در عشق خداوند همانند گلي كه اشعه‌هاي گرم بهاري را احساس مي‌كند. در اين مسير فرزندان كوچكم، در عشق خداوند رشد كنيد و آن را براي كساني كه از خداوند دور هستند نيز حمل كنيد. به دنبال خدا باشيد و نيكويي را براي همه كساني كه خداوند در سر راه شما قرار مي‌دهد انجام دهيد و نور و شادي باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! به وسيله خداوند من در اين لحظه اينجا هستم. و ميخواهم كه شما قلبهايتان را براي من باز كنيد و مرا مانند مادرتان بپذيريد.با عشقم شمارا به زندگي ساده و پر از رحمت آموزش مي‌دهم و به سمت فرزندم هدايت مي‌كنم. راه او شايد سخت و دردناك باشد اما نترسيد. من با شما هستم. دستهاي من تا به آخر شما را نگه مي‌دارد تا خوشبختي ابدي . بنابراين نترسيد از اينكه وجودتان را براي من باز كنيد. متشكرم.
براي كشيشان دعا كنيد. فرزندم آنها را مانند هديه‌اي به شما داده است.
فرزندان عزيزم! در اين لحظات پرفيض زماني كه خداوند به من اجازه داده است تا با شما باشم، فرزندان كوچكم شما را مجددا به تبديل شدن فرا ميخوانم. براي نجات در دنيا بخصوص كار كنيد زماني كه با شما هستم. خداوند پر از رحمت است و فيض مخصوص مي‌دهد بنابراين، به دنبال آن در دعاهايتان باشيد. من با شما هستم و شما را تنها نمي‌گذارم. متشكرم كه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم، من همراه با فيض خداوند با شما هستم تا شما را در ايمان و عشقي بزرگ بسازم همه شما را. شما كه قلبهايتان با گناه مانند سنگ سخت شده است. در اينجا بانو غمگين صحبت ميكرد و چشمانش اشك آلود شده بود. اما شما جان‌هاي خداشناس.ميخواهم كه با نوري تازه درخشانتان سازم. دعا كنيد تا دعاهاي من قلبهاي بيشتري را باز كند و قادر باشم تا آن‌ها را با ايماني قوي درخشان سازم و راهي براي عشق و اميد باز كنم. مراقب باشيد. من با شما هستم.
بانوي ما همه نشان‌هاي مذهبي را كه آورده بودند بركت داد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز با شادي زياد در قلبم شما را فرا مي‌خوانم كه از من پيروي كنيد و به پيغام‌هاي من گوش دهيد. شادي و فيض را حمل كرده و عشق را در اين دنياي بدون آرامش بياوريد. من با شما هستم و شما را با فرزندم عيسي مسيح پادشاه آرامش بركت مي‌دهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! با عشقي مادرانه مايلم كه شما را به محبت و عشق به همسايه تشويق كنم. باشد هك فرزند من سرچشمه عشق باشد او كه مي‌تواند هر چيزي را با قوت به پيش ببرد عشق را انتخاب كرد‌ه است و نمونه‌اي براي شما مي‌باشد. امروز نيز از طريق من نيكويي‌هاي بسياري را به شما ارزاني داشته است . فرزندانم آيا شما خود را موظف به پاسخگويي ميكنيد؟ با نيكويي و سخاوتي برابر نسبت به تمام جان‌هايي كه آنها را ملاقات مي‌كنيد. باشد كه محبت شما آنها را تبديل كند. در راه فرزندمن عشق او در شما احيا مي‌شود. متشكرم.
بانوي ما افزود بايد شبانانتان در قلبهاي شما باشند و براي آنها دعا كنيد.
فرزندان عزيزم! در اين لحظه كه شما به استراحت بدني مي‌انديشيد من شما را فرا مي‌خوانم كه تبديل شويد. دعا كنيد و كار كنيد تا قلبهاي شما استراحت حقيقي در روح و بدن را از خداوند آفريننده شما بدست آورد. و او صورت خود را بر شما آشكار كرده و آرامشش را به شما بدهد. من با شما هستم. و براي هر كدام از شما نزد خداوند شفاعت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم، در اين آمدن من به سوي شما در ميان شما بيشترين عظمت خدا منعكس شده است و راه خوبشختي ابدي باز شده است. احساس ضعف تنهايي و آوارگي نكنيد. با ايمان دعا و عشق به نجات الهي صعود كنيد عشاء رباني قدرتمندترين و عالي ترين عمل را در ميان دعاهاي شما در مركز زندگي روحاني شما انجام خواهد داد. ايمان داشته باشيد و عشق بورزيد. فرزندانم. كساني كه فرزندم آنها را انتخاب كرده است شما را خواهند خواند و به شما به خوبي كمك خواهند كرد. به آنها و به شما به طور مخصوص من بركت مادرانه‌ام را مي‌دهم. متشكرم.
بانوي ما همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شمار را به تبديل شخصيتان فرا مي‌خوانم. شما بايد كساني باشيد كه تبديل شده ايد و با زندگي‌تان و شهادتتان در عشق و بخشش ، خوشبختي را در اين جهان زياد كنيد جايي كه فرزند من مرد و مردم احساس نكردند كه به دنبال او باشند و او را در زندگيشان محو كردند. شما او را پرستش كنيد و باشد كه اميد شما اميد را به قلبهايي كه مسيح را ندارند بدهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم، امروز با قلبي مادرانه شما را در اطرافم جمع كرده‌ام تا بگويم همسايه خود را محبت كنيد. فرزندانم بايستيد. به چشمان برادرتان نگاه كنيد و مسيح را ببينيد پسر مرا. اگر شادي را ديديد با او شادي كنيد. اگر غم را در چشمان برادرتان ديديد. با مهرباني خود آن را بيرون بيافكنيد. زيرا بدون عشق شما گم شده‌ايد. تنها عشق تأثيرگذار است. آن معجزه مي‌كند. عشقي كه در اتحاد با پسر من بدست مي‌آيد و پيروزي به قلبهاي شما مي‌دهد. بنابراين فرزندانم محبت كنيد (عشق بورزيد).
بانوي ما همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد و خواست كه براي شبانان دعا شود.
فرزندان عزيزم! باشد كه زندگي شما دوباره تصميمي براي آرامش و صلح باشد. با شادي حاملان آرامش باشيد و فراموش نكنيد زندگي شما در زمان فيض است و خداوند با حضور من فيض زيادي را به شما مي‌دهد. وجودتان را نبنديد فرزندان كوچكم، بلكه از اين لحظات بهترين استفاده را بكنيد و به دنبال هداياي فيض و عشق در زندگيتان باشيدتا شاهداني براي ديگران باشيد. من شما را مادرانه بركت مي‌دهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! مجددا شما را به ايمان فرا مي‌خوانم. قلب مادرانه من مايل است كه قلبهاي شما را بازكند تا بتواند به قلبهاي شما ايمان را بدهد. فرزندانم تنها ايمان شما را در مشكلات زندگي قوي مي‌سازد. آن روح شما را تازه‌ مي‌سازد و درهاي اميد را باز مي‌ند. من با شما هستم. شما را بدور خود جمع كرده ام زيرا ميخواهم به شما كمك كنم تا شما بتوانيد كمك كنيد به همسايه خود كه ايمان را بدست آورد كه تنها شادي و خوشبختي در زندگي است. متشكرم.
بانوي ما همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد. و دوباره خواست كه براي كشيشان مخصوصا در اين زمان دعا شود."
فرزندان عزيزم! بخصوص شما را فرا مي‌خوانم كه براي خواسته‌هاي من دعا كنيد زيرا از طريق دعاي شما ، مي‌توانيد نقشه شيطان را در اين جهان متوقف كنيد كه خواست خداوند در هر روز مي‌باشد. و در خودتان مكاني از خداوند قرار دهيد كه هر چيز بدي را خراب مي‌كند و زيبايي و نيكويي در جان‌هاي شما مي‌آورد. بنابراين فرزندان كوچكم، با دعا و روزه خودتان را مجهز كنيد تا بدانيد كه چقدر خداوند شما را دوست دارد و خواست خداوند را انجام دهيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم امروز شما را فرا مي‌خوانم به اتحادكامل در خداوند. بدن شما روي زمين است اما من در مورد روح شما مي‌گويم كه اغلب در نزديكي خداوند باشد. شما از طريق دعا و دعاي با تمام قلب به اين دست پيدا مي‌كنيد. در اين مسير شما خداوند را به خاطر نيكويي‌هاي بي‌اندازه‌اش كه از طريق من به شما داده است شكر مي‌كنيد با قلبي خالص شما ملزم به درمان جانهايتان مي‌شويد كه نيكويي‌هاي برابر دريافت خواهيد كرد. متشكرم . فرزندانم.
باتمام قلب من براي شما دعا ميكنم كه خداوند به شما استقامت و عشق به شبانانتان را بدهد تا در اين را شما را هدايت كنند.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم در اين لحظات پر فيض تا براي مسيح كوچك متولد شده در قلبتان دعا كنيد تا او كه خود آرامش است، آرامش را به همه جهان از طريق شما بدهد. بنابراين فرزندان كوچكم بي‌وقفه براي اين دنياي آشفته و بدون آرامش دعا كنيد. و شاهداني از آرامش براي ديگران باشيد. باشد كه كه از طريق قلب شما رودخانه‌اي از فيض جاري شود. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! در اين زمان مقدس همراه با انتظاري شادي بخش خدا شما را انتخاب كرده است . كوچكترين شما را تا بزرگترين اهداف او را تحقق بخشد. فرزندانم فروتن باشيد. از طريق فروتني شما با حكمت او خداوند جانهاي شما را خانه‌هايي انتخاب شده قرار مي‌دهد. شما درخشان خواهيد شد با كارهايي نيكو و بنابراين شما با قلبي باز از تولد فرزند من همراه با عشق بسيار او استقبال خواهيد كرد. متشكرم فرزند عزيزم.
فرزندان عزيزم! شما مي‌دويد كار مي‌كنيد و جمع مي‌كنيد اما بدون بركت. شما دعا نمي‌كنيد. شما را فرا مي‌خوانم به اينكه بايستيد و در مسيح تعمق كنيد. كسي كه يامروز نيز به شما بركت فراوان مي‌دهد و به شما كمك مي‌كند كه بهتر درك كنيد. بدون او شما هيچ آينده‌اي نداريد. بنابراين فرزندان كوچكم، زندگيتان را در دستهاي مسيح تسليم كنيد تا او شما را هدايت كند و از هر شري محافظت نمايد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.

Reflection of message

   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`