Our Lady of Medjugorje Messages of year 2010

فرزندان عزيزم، امروز شما را مي‌خوانم با همه اعتماد و عشق با من باشيد زيرا مي‌خواهم شما را در مورد پسرم آگاه كنم. نترسيد فرزندانم. من اينجا با شما هستم. و به شما راهي را براي بخشش خودتان و بخشش ديگران نشان مي‌دهم كه با توبه صادقانه‌از قلب قبل از زانو زدن در حضور پدر است. هر چيزي را كه مانع دوست‌داشتن و نجات شماست براي اينكه با او و در او باشيد درون خودتان بكشيد. تصميم بگيريد براي يك شروع جديد ، شروعي از عشقي صادقانه از خداوند. متشكرم.
فرزندان عزيزم! شايد اين لحظه زماني براي دعاي شخصي شما باشد كه به دنبال ايماني هستيد كه در قلبهاي شما رشد كند. و تا شهادتي شادي‌بخش براي رشد ديگران باشد. من با شما هستم و ميخواهم به همه شما الهام بخشم ، رشد دهم و احيا كنم در خداوندي كه شما را آفريده است. متشكرم براي اين كه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم با عشقي مادرانه امروز شما را فرا مي‌خوانم كه درخششي باشيد براي همه جان‌هايي كه در تاريكي كه از فراموشي عشق خداوند است سرگردانند. كه شما بايد بدرخشيد و روشنايي باشيد براي جذب اين جانها و اجازه ندهيد كه دروغي از دهانتان براي ساكت كردن وجدانتان بيرون ‌آيد. دقيق باشيد. من شما را با دستهاي مادرانه‌ام هدايت مي‌كنم . دستي براي عشق. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در اين زمان آرامش كه طبيعت نيز آماده است كه رنگ‌هاي زيبايي در سال بدهد شما را فرا مي‌‌خوانم فرزندان كوچكم، كه قلبهايتان را براي خداي آفريننده باز كنيد براي تبديل شدن به تصويري از او تا اينكه همه نيكويي‌ها كه در قلبهاي شما خوابيده است بيدار شود براي يك زندگي جديد و در حال حركت به سوي ابديت. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم در اين لحظه بخصوص كه براي نزديك شدن به فرزندم ، به رنج‌هايش همينطور عشقش كه با سوراخ‌شدن (دستهايش)بود تلاش مي‌كنيد ، من مي‌خواهم به شما بگويم كه با شما هستم. من به شما كمك ميكنم كه در اشتباهات و وسوسه‌ها همراه با فيض من پيروز باشيد. من به شما عشق را مي‌آموزم عشقي كه همه گناهان را پاك ميكند و شما را درست ميسازد ، عشقي كه آرامش فرزندم را اكنون و تا ابد به شما مي‌دهد . آرامشي كه با شما و در شماست زيرا من ملكه آرامش هستم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز مي‌خواهم همه شما را فرا بخوانم كه در دعا قوي باشيد و در لحظاتي كه مشكلات به شما حمل مي‌كند در ايمان مسيحي زندگي كنيد در شادي و فروتني كه شاهدي براي ديگران باشيد. من با شما هستم و شما را نزد پسرم مي‌برم و او شما را قوي خواهد كرد و از شما محافظت مي‌كند. متشكرم براي اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم، امروز شما را بخصوص بركت ميدهم و دعا ميكنم براي شما كه به راه درست برگرديد راهي كه فرزند من نجات دهنده شما ، نجات و زندگي ابدي را به شما داد. در هر چيزي اجازه ندهيد كه عكس‌العملتان بعد از از فرزند من قرار گيرد. بلكه در نقص‌ها و محدوديتها به فرزند من و راههاي الهي او فكر كنيد و در دعا و تسليم به او باشيد براي اينكه جانهايتان تصحيح شود. آماده باشيد اي فرزندانم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در اين لحظه كه شما دعا ميكنيد و به دنبال شفاعت من هستيد من شما را فرا ميخوانم فرزندان كوچكم تا دعا كنيد و در ميان دعاهايتان من بتوانم به شما كمك كنم تا قلبهاي بيشتري براي پيغام هاي من باز شود. براي نيت‌هاي من دعا كنيد . من با شما هستم و براي هر يك از شما نزد پسرم شفاعت مي‌‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم. امروز به واسطه من پدر خوب شما را صدا مي‌زند كه جانهايتان پر شده از عشقتان را براي ملاقات الهي قرار دهيد. فرزندان عزيزم پر از فيض و آرامش باشيد. صادقانه از گناهان دست بكشيد و نيكويي را درخواست كنيد. براي تمامي كساني كه نيكويي مطلق را نمي‌شناسند براي شناختشان درخواست كنيد. شما بايد بيشتر از خداوند درخواست كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! خداوند به شما فيض عطا كرده است براي زندگي و محافظت از همه چيزهايي نيكويي كه در شما و اطراف شما مي‌باشد. و براي الهام بخشيدن به ديگران تا بهتر و مقدس تر باشند اما شيطان نيز نخوابيده است و از طريق مدرنيسم شما را به راه خودش هدايت مي‌كند. بنابراين فرزندان كوچكم همراه با عشق قلب معصوم من خداوند را بالاتر از هر چيز دوست داشته باشيد و طبق خواسته‌هاي او زندگي كنيد. در اين مسير زندگي شما معني پيدا مي‌كند و آرامش روي زمين حكمفرما خواهد بود. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم امروز شما را فراميخوانم با روزه و دعا راه شما در فرزند من روشن خواهد شد و در قلب‌هاي شما عمل خواهد كرد. مرا مانند يك مادر و يك پيامبر از عشق خداوند براي خواسته‌هاي او در نجاتتان بپذيريد. خودتان را از هرچيزي در گذشته كه به شما باري از گناه و تاريكي ميدهد، آزاد كنيد . نور را بپذيريد . در عدالت فرزندم دوباره متولد شويد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! با شادماني شما را فرا ميخوانم كه با پيغام‌هاي من همراه با شادي زندگي كرده و تنها در اين مسير فرزندان كوچكم، شما قادر خواهيد بود به پسر من نزديك‌تر شويد. من مايلم كه شما را به سوي او هدايت كنم و در او شما حقيقت و آرامش و شادي را در قلبهايتان پيدا خواهيد كرد. شما را بركت مي‌دهد و دوست مي دارم با عشقي معصوم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم صداي مادرانه من كه امروز به سوي شما مي‌آيد صدايي است از حقيقت و زندگي. پسرم كه زندگي است و شما را دوست مي دارد و شما را حقيقتا مي‌شناسد. براي اينكه خودتان را بشناسيد و دوست داشته باشيد بايد فرزند مرا بشناسيد و دوست داشته باشيد. براي اينكه ديگران را بشناسيد و دوست داشته باشيد بايد فرزند مرا در ديگران ببينيد. بنابراين فرزندانم دعا كنيد، دعاكنيد كه بتوانيد درك كنيد و تسليم روح آزادي شويد كاملا تبديل شده و در اين راه پادشاهي آسمان در قلبهاي شما روي زمين بيايد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! دوباره شما را فرا ميخوانم كه مرا با شادي پيروي كنيد. من مايلم همه شما را به سوي پسرم ، نجات دهنده شما هدايت كنم . شما بدون او آگاه نيستيد شما شادي و آرامش نداريد نه در آينده و يا در ابديت. بنابراين فرزندان كوچكم، از اين فرصتها استفاده خوب بكنيد براي دعاي لذت‌بخش و تسليم (خداوند)‌باشيد. متشكرم ازاينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم ! امروز شما را فرامي‌خوانم كه با من همراه شويد براي ساختن پادشاهي آسمان در قلبهاي شما تا شما آنچه را كه شخصي است فراموش كنيد و مانند فرزند من فكر كنيد كه خواستخداوند چيست. او براي شما چه مي‌خواهد؟ به شيطان اجازه ندهيد كه براي شما برنامه‌هاي شادي‌هاي زميني را باز كند. اين برنامه‌ها بدون پسر من ، فرزندانم دروغين و بسيار كوتاه هستند. پسر من زنده است. من به شما شادي ابدي و آرامش و اتحاد با پسرم را ارائه مي‌دهم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! با بهترين شاديها امروز نيز مايلم شما را فرا بخوانم به اينكه دعا كنيد. دعا كنيد دعا كنيد. شايد اين لحظه زماني براي دعاي شخصي شما در طي روز باشد. مكاني را براي دعاي لذت بخش مجددا پيدا كنيد . شما را دوست مي‌دارم و بركت ميدهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم، من در كنار شما هستم زيرا ميخواهم به شما در غالب شدن در آزمايشات كمك كنم. در اين زماني كه براي خالص شدن شماست. فرزندانم هيچ كدام از آنها بخشيده نمي‌شوند و طلب بخشايش نمي‌كنند. هر گناهي عشق را مي‌پوشاند و بين شما و او فاصله مي‌اندازد. وعشق پسر من است. بنابراين فرزندانم اگر مي‌خواهيد با من در آرامش و عشق خداوند قدم بزنيد بايد بياموزيد كه ببخشيد و طلب بخشايش كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز با شما هستم و همه شما را بركت ميدهم با بركتي مادرانه همراه با آرامش و از شما خواهش مي‌كنم كه زندگيتان را بر پايه ايمان بيشتري قرار دهيد زيرا شما هنوز ضعيف هستيد و به اندازه كافي فروتن نيستيد. از شما ميخواهم فرزندان كوچكم، كمتر صحبت كنيد و و بيشتر روي تبديل شخصيتان كار كنيد تا شاهداني پر ميوه (بارور) باشيد. و زندگي شما دعايي بي‌وقفه باشد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا ميخوانم به فروتني. فرزندانم. فروتني از خودگذشتگي است. قلبهاي شما فقط به همين نياز دارد. ممكن است صليب شما در زماني مبارزه در برابر گناه باشد و ممكن است در زماني صليب شما صبر و عشق زياد باشد عشقي كه به شما صبر را مي‌آموزد و به شما نشانه‌هايي از خداوند را مي‌شناساند تا زندگي شما با عشق و فروتني همراه شود تا حقيقت را به همه كساني كه در دورغ و تاريكي به دنبال آن هستند نمايان كند. فرزندانم. رسولان من كمك كنيد به من تا راه فرزندم را باز كنم. مجددا از شما ميخواهم كه براي شبانان كه در كنار آن‌ها من پيروز خواهم شد دعا كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! شايد اين زمان لحظه دعاي شما باشد. كلام من فرزندان كوچكم اين است كه مي‌خواهم كه شما را فرا بخوانم براي اينكه تصميم بگيريد راهي از تبديل را پيروي كنيد. بنابراين دعا كنيد و از همه مقدسين شفاعت بخواهيد. شايد آنها براي شما نمونه‌اي از انگيزه و شادي به سمت زندگي ابدي باشند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! با عشقي پايدار براي شما نوري از زندگي آورده‌ام. تا تمامي تاريكي‌هاي مرگ را در شما از بين ببرد. مرا رد نكنيد فرزندانم. بايستيد و نگاه كنيد با همه وجودتان و ببينيد چقدر گناهكار هستيد . از گناهانتان آگاه شويد و براي بخشش آنها دعا كنيد. فرزندانم. شمانمي‌خواهد بپذيريد كه ضعيف و كوچك هستيد اما مي‌توانيد با كار خداوند قوي و عالي شويد. قلبهاي پاكتان را به من بدهيد و من با نور زندگي پسرم آنها را درخشان خواهم ساخت. متشكرم.
فرزندان كوچكم! من به شما مي‌نگرم و مي‌بينم در قلبهاي شما مرگي بدون اميد است. گرسنگي و عدم آرامش. بنابراين هيچ دعا و اعتمادي به خدا در آن نيست. به همين علت است كه بسياري به من اجازه مي‌دهند كه اميد و شادي را بياورم. وجودتان را باز كنيد. قلبهايتان را به رحمت خدا باز كنيد و او تمام نيازهايتان را به شما خواهد داد و قلبهايتان را پر از آرامش خواهد نمود. زيرا او آرامش و اميد شماست. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم، امروز با شما اينجا دعا ميكنم تا شما بتوانيد قوي‌تر قلبهايتان را براي آگاهي از عشق خداوند رنج كشيده باز كنيد. از طريق عشق او همراه با همه نيكوييها و مهربانيها من هم كنار شما هستم. از شما دعوت ميكنم كه وقتي مخصوص براي دعا، اعتراف و تبديل تدارك ببينيد. فرزندانم شما به خداوند نياز داريد. شما بدون فرزند من نمي‌توانيد به پيش برويد . وقتي شما اين را درك كرده و پذيرفتيد همه چيزهايي كه به شما قول داده‌ام تحقق خواهد يافت. از طريق روح‌القدس پادشاهي آسماني در قلبهاي شما متولد خواهد شد. من شما را در اين راه هدايت مي‌كنم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز من و پسرم مايليم شادي و آرامش بسياري را به شما بدهيم تا هر كدام از شما حامل شادي باشيد و شاهداني از آرامش و شادي در هر مكاني كه زندگي مي‌كنيد باشيد. فرزندان كوچكم بركت يافته و پر از آرامش باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`