Monthly Medjugorje Messages

فرزندان عزيزم! مجددا شما را به زندگي با پيغام‌هايم در فروتني و بخصوص شهادتي براي ديگران فرا مي‌خوانم. زمان نزديك شدن به سالگرد ظاهر شدن من فرزندان كوچكم نشانه‌اي باشيد براي ديگراني كه دور از خداوند و عشق او هستند. من با شما هستم و شما را مادرانه بركت مي‌دهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم به اينكه دعاهايتان را در خانواده‌تان تازه كنيد . با دعا و خواندن كلام مقدس است كه روح‌القدس شما را تازه خواهد كرد و در خانواده‌تان داخل مي‌شود. در اين راه شما معلماني از ايمان در خانواده خواهيد بود. با دعا و عشق شما جهان در مسير بهتري قرار مي‌گيرد و عشق شروع به حكومت در جهان مي‌كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانم كه عشق بورزيد. فرزندان كوچكم عشق به ديگران همراه با عشق خداوند. در هر لحظه در شادي و در غم ، عشق پيروز است و در اين راه عشق بر قلبهاي شما سلطنت مي‌كند . مسيح جلال يافته با شما خواهدبود و شما شاهدان او خواهيد بود. من با شما شادمان خواهم شد و شما را با پوششم محافظت خواهم كرد. به خصوص فرزندان كوچكم شما را با تبديل هر روزه همراه با عشق مشاهده خواهم نمود. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان كوچكم! امروز شما دستهاي باز (گسترده) من در اين جهاني باشيد كه خداوند را در آخرين مكان قرار مي‌دهد. شما فرزندان كوچكم خداوند را در مكان اول زندگيتان قرار دهيد. خداوند شما را بركت خواهد داد و به شما قوت خواهدداد تا شاهدان او براي عشق و آرامش باشيد. من با شما هستم و براي همه شما شفاعت ميكنم. فرزندان كوچكم، فراموش نكنيد كه شما را با عشقي لطيف دوست مي‌دارم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! در اين لحظات پرفيض شما را به دعا فرا مي‌خوانم. دعا كنيد. فرزندان كوچم براي اتحاد در مسيح كه در يك قلب جمع باشيد. اتحاد در شما زياد مي‌شويد وقتي دعا ميكنيد و مي‌بخشيد. فراموش نكنيد كه عشق تنها در دعاهاي شما و در قلبهاي باز شما بدست مي‌آيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! با شادي بسيار امروز مسيح را در بازوانم براي شما حمل ميكنم. او شما را بركت مي‌دهد و به آرامش مي‌خواند. دعا كنيد فرزندان كوچكم و شاهديني شجاع از خبرهاي نيكو در هر موقعيتي باشيد. تنها در اين مسير خداوند شما را بركت داده و هر چيزي را كه با ايمان از او بخواهيد مي‌دهد . من با شما مدتي طولاني كه خداوند قادر مطلق به من اجازه دهد خواهم بود. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم ! در اين لظات شما را به دعا براي نيت‌هايم فرا مي‌خواهنم بخصوص فرزندان كوچكم دعا كنيد براي آنهايي كه هنوز براي شناخت عشق خداوند نيامده‌اند و نجات خداوند را طلب نكرده‌اند. شما فرزندان كوچكم با دستهاي باز من و با نمونه بودنتان آنها را به سمت قلب من و قلب فرزندم مي‌كشيد. خداوند به شما فيض و بركت پاداش خواهد داد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم اين زمان فيض است براي خانواده‌هايتان و بنابراين شما را به دعا مجددا فرا مي‌خوانم. باشد كه مسيح در قلبهاي خانواده شما باشد . در دعا عشق پاك را مي‌آموزيد. از زندگي مقدسين تقليد كنيد كه آنها مي‌توانند مشوق و معلم شما در اين راه تقدس باشند. باشد كه هر خانواده‌اي شاهدي از عشق در اين جهان بدون دعا و آرامش باشد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شما را مي‌خوانم كه محبت كنيد در جايي كه نفرت از غذاست درحالي كه آنجا گرسنگي وجود دارد. قلبهايتان را باز كنيد فرزندان كوچكم و اجازه بدهيد دستهاي پر از سخاوت شما باز شود و از طريق شما هر مخلوقي از آفريدگار تشكر كند. دعا كنيد فرزندان كوچكم و قلبهايتان را به عشق خداوند بازكنيد اما نمي‌تواند مگر اينكه دعا كنيد. بنابراين دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم به تبديل در قلبهايتان. در اين روزها كه من به اينجا مي‌آيم براي كامل شدن تغيير در زندگيتان تصميم بگيريد. در اين مسير فرزندان كوچكم شما براي زانو زدن و بازكردن قلبهايتان در حضور خدا قوي خواهيد شد. خدا دعاهاي شما را مي‌شنود و به آنها پاسخ مي‌دهد. من نزد خدا براي هر يك از شما شفاعت مي‌كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم كه دوباره قلبهايتان را براي پيغام‌هاي من باز كنيد. من مي‌خواهم فرزندان كوچكم شما را به فرزندم مسيح نزديكتر كنم، بنابراين شما دعا كنيد و روزه بگيريد بخصوص شما را مي‌خوانم به دعا براي نيت‌هايم كه بتوانم شما را در حضور فرزندم مسيح آماده سازم راي او و تبديل و باز كردن قلبهايتان به عشق. زماني كه شما عشق را در قلبهايتان داريد آرامش بر شما حكومت خواهد كرد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! امروز نيز شادي در قلب من است و مي‌خواهم به خاطر تحقق نقشه‌هايم از شما تشكر كنم. هر يك از شما مهم هستيد بنابراين فرزندان كوچكم دعا كنيد و با من شادي كنيد براي هر قلبي كه تبديل مي‌شود و وسيله‌اي براي صلح در جهان باشيد. گروه‌هاي دعاي قوي با من باشيد. من مي‌توانم ببينم فرزندان كوچكم كه روح‌القدس در جهان كار مي‌كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose
<<Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 26 Next>>

For God to live in your hearts, you must love.

`