Other Medjugorje Messages - list

This category includes messages that are given on special occasions, such are messages given during meetings of Ivan's prayer group and messages to Mirjana, which are often given to her on the 2nd of each month (see article Mirjana's latest apparitions - Mary's anxiety for those far from God)

من نه سال است كه با شما هستم و در اين نه سال مي‌خواهم به شما بگويم كه خداي پدر تنها حقيقت زندگي است. من مي‌خواهم راه زندگي ابدي را به شما نشان دهم. من مي‌خواهم شما را به خدا با ايمان وصل كنم. گوش كنيد رزاريتان را برداشته و با خانواده و بچه‌هايتان جمع شويد. اين راهي به سوي نجات است با نمونه‌ بودنتان براي فرزندانتان. نمونه خوبي باشيد براي كسانيكه ايمان ندارند. شما روي زمين خوشبخت خواهيد بود و به بهشت نخواهيد آمد اگر خالص و فروتن در قلبهايتان نباشيد. و قوانين خداوند را انجام ندهيد. من از شما مي‌خواهم كه به من ملحق شده و براي كساني كه ايمان ندارند دعا كنيد. شما به من كم كمك ي‌كنيد. شما عشق كمي داريد براي اينكه به همسايه‌تان كمك كنيد و خدا به شما عشق مي‌ورزد و به شما نشان مي‌دهد كه ديگران را ببخشيد و به آنها محبت كنيد. به همين علت جانهايتان را تقديس و پاك كنيد . رزاريتان را برداشته و آن را بخوانيد. همه دردها و رنجايي كه داريد دردها و رنج‌هايي است كه مسيح نيز كشيد. اجازه بدهيد كه مادر شما را به سوي خدا و زندگي جاودان ببرد. اجازه ندهيد كه ايمان شما به بي‌ايمانان باشد. براي آن‌ها نمونه‌اي از دعا باشيد. فرزندانم دعا كنيد.
لطفا به همه بگو كه بانوي ما به من ظاهر شده در دوم ماه و همانگونه كه ظهور هاي متداول به ويكا و ايوان و جاكاو و ماريا را داشت . و بانو گفت كه هر كس كه ميخواهد در محل ظهور مي‌تواند بيايد. بانو گفت كه دعاي زيادي برايكساني كه هنوز عشق خداوند را درك نكرده‌اند لازم است.
فرزندان عزيزم! دعا كنيد براي برادراني كه تجربه عشق پدر آسماني را ندارند و كساني كه فقط به زندگي زميني اهميت مي‌دهند. قلبهايتان را بازكنيد به سمت آنها و به آنها پسر مرا نشان دهيد كسي كه آنها را دوست دارد. نور من باشيد و با جانهايتان بدرخشيد در جايي كه تاريكي حكومت مي‌كند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
هرگز مانند امروز قلب من براي كمك به شما در خواهش نبوده است. من مادر شما از شما فرزندانم مي‌خواهم كه به من كمك كنيد براي احيا چيزهايي كه پدر مرا به خاطر آن فرستاده است. او مرا بين شما فرستاده است به خاطر عشق فراوانش. در اين زمان مقدس و فوق العاده كه شما دعا مي‌كنيد به طور مخصوص براي كساني كه عشق خداوند را تجربه نكرده‌اند. دعا كنيد و منتظر باشيد.
فرزندان عزيزم دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد براي آنهاي كه عشق خداوند را احساس نمي‌كنند.
فرزندان عزيزم! مانند يك مادر كه فرزندانش را دعوت ميكند شما را دعوت مي‌كنم كه به من پاسخ دهيد. اجازه دهيد قلبهايتان را با عشق پركنم تا آن تبديل به قلبي پر از عشق شود كه به ديگران آن را منتقل مي‌كند. در اين مسير شما مي‌توانيد به مأموريت من براي تبديل كساني كه هنوز عشق خداوند و عشق فرزند مرا تجربه نكرده‌اند كمك كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! قبلهايتان را كاملا به من بدهيد . اجازه بدهيد شما را نزد فرزندم ببرم. كسي كه آرامش حقيقي و خوشبختي است. اجازه ندهيد كه شاديهاي دروغين شما را احاطه كرده و شما را فريب دهد. اجازه ندهيد شيطان با شاديها و آرامش دروغين بر شما حكمراني كند. نزد من بيايد. من با شما هستم.
فرزندان عزيزم! به شما نيازدارم. شما را ميخوانم و كمك مي‌خواهم . با خودتان آشتي كنيد با خدا. و با همسايه‌تان. و بعد به من كمك كنيد. بي‌ايمانان را تغيير دهيد. اشكها را از چشمان من پاك كنيد.
فرزندان عزيزم! با قلبي مادرانه براي شما دعا مي‌كنم كه دعا را در نجاتتان بپذيريد. دعا كنيد دعا كنيد دعا كنيد فرزندانم.
فرزندان عزيزم! انجام دهيد آنچه كه من انجام مي‌دهد. عشق را گسترش دهيد و با نمونه بودنتان فرزندم را به هر شخصي بدهيد.
بانوي ما همه چيز را بركت داده و سفارش براي دعا و بركت كشيشان نموده و گفت.
در اين زمان از شما ميخواهم كه كليسا را احيا كنيد.
ميريانا پرسيد چطوري ميتوانيم اين كار را بكنيم؟ بانو جواب داد:
فرزندانم اما من با شما خواهم بود. رسولان من! من با شما هستم و به شما كمك مي‌كنم. ابتدا وجودتان و خانواده‌تان را تازه كنيد و سپس هر چيزي آسان خواهد بود.
سپس ميريانا گفت تنها تو با ما هستي مادر.
فرزندان عزيزم! من با شما هستم تا شما را نزد فرزندم ببرم. آرزو ميكنم همگي نجات يابيد. مرا دنبال كنيد. زيرا تنها در اين راه قادر خواهيد بود آرامش حقيقي و شادي را پيدا كنيد. فرزندان كوچكم با من بياييد.
فرزندان عزيزم!مانند يك مادر با شما شادي مي‌كنم و مانند يك مادر دعوتتان مي‌كنم. من فرزندم را برايتان مي‌آورم. فرزندم خداوند شما. قلبهايتان را پاك كنيد و سر خود را در حضور خداوند خم كنيد. اجازه بدهيد كه قلب مادرانه من به شادي برخيزد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! من با دستاني باز به سوي شما آمده‌ام تا همه شما را در آغوش بگيرم و تحت پوشش قرار دهم. وقتي قلبهاي شما پر از درخشش‌ بت‌هاي دروغين است من نمي‌توانم كاري بكنم. قلبهايتان را پاك كرده و اجازه دهيد فرشتگان من تا شروع به سرودن در آن كنم و سپس من شما را زير پوشش خودم گرفته و فرزندم را به شما مي‌دهم كه آرامش حقيقي و خوشبختي است. معطل نكنيد فرزندانم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! من مانند يك مادر به سوي شما مي‌آيم و عظمت خداوند را به شما نشان مي‌دهم. پدر شما، دوستتان دارد و شما؟ كجا هستيد فرزندان من؟ چه چيزي در قلب شما در مكان اول قرار دارد؟ چه چيزي اجازه نمي‌دهد كه فرزند من در جاي اول قرار گيرد؟ فرزندانم اجازه دهيد كه بركت خداوند شما را پرسازد. باشد كه آرامش خداوند در شما نفوذ كرده ، آرامشي كه فرزندم به شما مي‌دهد.
فرزندان عزيزم! مانند يك مادر به سوي شما آمده و فرزندم را كه آرامش و محبت است برايتان آورده‌ام. قلبهايتان را پاك كرده و فرزندم را بگيريد. آرامش حقيقت و شادي را به ديگران بدهيد.
ميريانا گفت بانو هيچ پيغامي نداد. او غمگين و ناراحت بود و به من چيزهايي گفت كه نمي‌توانم بگويم. من دعا كردم كه او داخل قلبهايمان شود. از او پرسيدم چطوري مي‌توانم كمك كنم؟ بانو هيچ جوابي نداد.
فرزندان عزيزم! در اين زمان مقدس اجازه دهيد عشق و فيض فرزندم بر شما فرود آيد. تنها قلبهاي پاك و خالص كه با دعا و رحمت پر شده است مي‌تواند عشق فرزندم را احساس كند. دعا كنيد براي كسانيكه فيض احساس محبت فرزندم را ندارند. فرزندانم به من كمك كنيد! متشكرم.
فرزندان عزيزم پسرم متولد شده است. نجات‌دهنده شما اينجا با شماست. چه چيزي جلوي قلبهاي شما را براي پذيرفتن او مي‌گيرد؟ چه چيزهايي اشتباه است؟ با روزه و دعا آنها را پاك كنيد. پسرم را شناخته و او را دريافت كنيد. او تنها كسي است كه به شما آرامش حقيقي و عشق حقيقي را مي‌دهد. راه زندگي ابدي فرزند من است. متشكرم.
بانوي ما بسيار غمگين بود و گفت : عيسي را ستايش كنيد! او همه چيزهاي مذهبي را بركت داد و همينطور مردمي كه آنجا حضور داشتند. و همين‌طور در مورد دلايلي كه جهان هنوز عشق خداوند را درك نكرده است . او گفت: «خداوند عشق است! خداوند عشق است! خداوند عشق است!» ميريانا گفت او سوالاتي در مورد مردم بيمار پرسيد و او از بانوي ما پاسخ دريافت كرد ولي نمي‌توانست به ديگران بگويد.
فرزندان عزيزم، من نزد شما آمده‌ام زيرا با مثالهاي من ، اميدوارم كه اهميت دعا براي كساني كه عشق خداوند را نشناخته‌اند به شما نشان دهم. شما از خداوند بپرسيد آيا از من پيروي مي‌كنيد؟ فرزندانم، آيا شما نشانه‌هاي زمان‌ها را تشخيص نمي‌دهيد؟ آيا شما در مورد آنها صحبت نمي‌كنيد؟ به دنبال من بياييد. مانند يك مادر شما را فرا مي‌خوانم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فرزندان عزيزم! من مانند يك مادر نزد شما آمده‌ام . من با قلبي باز و پر از عشق براي شما آمده‌ام. فرزندانم. قلبهايتان را از هر چيزي كه شما را از پذيرفتن من و درك عشق فرزندم باز مي‌دارد پاك كنيد. از طريق قلب من مي‌خواهم پيروز و رستگار شويد. قلبهايتان را بازكنيد. من شما را هدايت مي‌كنم. متشكرم.
بانوي ما پيغامي نداد و همه و همه چيز را بركت داده و به طور جدي براي بركت كشيشان درخواست كرد و گفت : به خاطر داشته باشيد فرزندانم كه پسر من شما را بركت مي‌دهد. آن را كم نگيريد. بعد از آن بانو در مورد اتفاقاتي كه خواهد افتاد صحبت كرده و گفت : هيچ راهي بدون پسر من وجود ندارد. شما هيچ راهي براي آرامش و شادي نخواهيد داشت اگر پسر من در اولين مكان زندگيتان نباشد. ميريانا گفت . من نمي‌توانم بگويم كه بانو غمگين يا شاد بود ولي در چهره‌اش نگراني بود.
فرزندان عزيزم، خداوند شما را با آزادي آفريده است كه بتوانيد مرگ يا زندگي را انتخاب كنيد. مانند يك مادر با قلبي پر از عشق، ميخواهم به شما كمك كنم تا درك كنيد و زندگي را انتخاب كنيد. فرزندانم خودتان را با آرامش دروغين و لذت‌هاي اشتباه گول نزنيد. به من اجازه بدهيد فرزندانم، كه راه حقيقي را به شمان نشان دهم راهي كه شما را به زندگي با فرزندم هدايت مي‌كند. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در اين لحظات پر از آرامش من به سوي شما مي‌آيم كه راه آرامش را به شما نشان دهم. من شما را با عشقي بي‌حد دوست مي‌دارم و مي‌خواهم كه شما نيز يكديگر را دوست بداريد و در هر شخصي با عشقي فراوان فرزند مرا ببينيد. راه آرامش صرفا از طريق عشق انجام مي‌شد. دستهايتان را به من بدهيد به مادرتان و به من اجازه بدهيد هدايتتان كنم. من ملكه آرامش هستم. متشكرم. ميريانا اضافه كرد كه من ديدم كه آسمان باز شد و نشانه‌اي از صليب و قلب و خورشيد باز شد.
شما مي‌دانيد كه براي اين به دور من جمع شده‌ايد كه عشق خداوند را بشناسيد. او در مورد آينده صحبت كرد و گفت: من شما را تحت حمايتي مادرانه جمع كرده‌ام تا به شما كمك كنم كه عشق خداوند و عظمت او را بشناسيد. فرزندانم خداوند عظيم است. و كارهاي او عظيم است. خودتان را گول نزنيد كه شما مي‌توانيد كاري بدون او انجام دهيد حتي يك قدم ساده. فرزندانم به عنوان شاهداني از عشق او باشيد. من با شما هستم. متشكرم. بانوي ما همچنين در مورد بركت حضور كشيشان صحبت كرده و اينكه بالاترين بركت براي زمين هستند كه از مسيح فرزند من دريافت مي‌كنند.
فرزندان عزيزم! من در اين لحظه به نزد شما آمده‌ام تا راه ابديت را به شما نشان دهم. اين صدايي براي عشق است. من شما را فرا مي‌خوانم كه عشق بورزيد زيرا تنها از طريق عشق شما مي‌تواند عشق خداوند را بشناسيد. بسياري فكر مي‌كنند كه به خداوند ايمان دارند و قوانين او را مي‌شناسند. آنها سعي مي كنند كه مطابق قوانين زندگي كنند اما آن چيزي را بسيار مهم است انجام نمي دهند آنها به او عشق نمي‌ورزند. فرزندانم دعا كنيد و روزه بگيريد. اين راهي است كه به شما كمك ميكند كه وجودتان را براي عشق باز كنيد. تنها از طريق عشق به خداوند ابديت به دست مي‌آيد. من با شما هستم. و شما را با عشقي مادرانه هدايت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
بانو اضافه كرد: "فرزندانم كشيشان دست‌هايي بركت‌يافته از فرزند من هستند به آنها احترام بگذاريد."
فرزندان عزيزم! من نزد شما آمده‌ام فرزندانم كه بگويم خداوند عشق است. خداوند مرا فرستاده است تا شما را آگاه كرده و راه درست را به شما نشان دهم. چشمانتان را به حقيقت نبنديد فرزندانم. زمان شما كوتاه است. اجازه ندهيد كه بدي بر شما حكومت كند. راهي كه ميخواهم شما را هدايت كنم را ه آرامش و عشق است. اين راهي است كه به سمت فرزند من خداوند شما. قلبهايتان را به من بدهيد تا پسرم را در آن قرار دهم و از شما رسولاني بسازم رسولاني براي آرامش و عشق . متشكرم.
فرزندان عزيزم، در اين لحظات شادي بخش انتظار فرزندم، من مي‌خواهم كه تمام روزهاي زندگي شما پر از شادي انتظار فرزندم باشد. من شما را به پاكي فرا مي‌خوانم . شما را مي‌خوانم كه رسولاني براي تقدس باشيد كه از طريق شما خبرهاي نيكو براي كساني كه شما را ملاقات مي‌كنند درخشيده شود. بروزه بگيريد و دعا كنيد من با شما هستم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در اين لحظات مقدس و پر از فيض و عشق خداوند كه مرا نزد شما فرستاده است، من از شما مي‌خواهم كه قلبهايتان را از سنگ نكنيد بلكه با روزه و دعا سلاحي بسازيد كه شما را نزديكتر كرده و به سمت شناخت مسيح فرزند من ببرد. من و مثال‌هاي درخشان مرا دنبال كنيد. من به شما كمك خواهم كرد و با شما هستم. متشكرم.
امروز با شما صحبت مي‌كنم در مورد اينكه چه چيز را فراموش كرده‌ايد: فرزندان عزيزم! نام من عشق است . زماني كه ميان شما هستم بيشتر وقت شما پر از عشق است. زيرا عشق فراواني از من به شما فرستاده مي‌شود. همين را از شما مي‌خواهم. از شما مي‌خواهم كه در خانواده‌تان عشق بورزيد. از شما مي‌خواهم عشق را در برادرتان ببينيد. تنها از اين راه از طريق عشق بيشترين صورت عشق را خواهيد ديد. باشد كه روزه و دعا ستاره هدايتگر شما باشد. قلبهايتان را به عشق بازكنيد در واقع به نجات . متشكرم .
فرزندان عزيزم! با قلبي سخت به سمت رحمت خداوند نرويد بلكه وقت زيادي را براي خداوند بگذاريد. در وقت مخصوص دعا به من اجازه مي‌دهيد كه قلب‌هاي شما را تغيير دهم و به رستاخيز فرزندم در قلبهاي شما كمك كنم. و قلبم پيروز شود. متشكرم. شبانان شما به دعاي شما نياز دارند.
فرزندان عزيزم! امروز با محبت مادرانه‌اي مي‌خواهم كه قلبهايتان را به من بدهيد. فرزندانم اعتمادتان را كامل كنيد و بدون ترس در قلبهايتان، فرزندم و رحمتش را در آن قرار خواهم داد. بنابراين فرزندانم به دنياي اطرافتان با نگاهي متفاوت خواهد نگريست. شما همسايه‌تان را خواهيد ديد. شما درد و رنج او را خواهيد فهميد. شما مسيرتان را از كسي كه رنج مي‌كشد تغيير نخواهيد داد. زيرا فرزند من نيز راهش را از انسانهايي كه اينگونه رفتار كنند تغيير خواهد داد. فرزندانم دريغ نكنيد.
فرزندان عزيزم! در اين زمان دشوار خداوند مهربان مرا فرستاده است فرزندانم تا نترسيد. با اعتمادي كامل قلبهايتان را به من بدهيد تا من به شما كمك كنم كه نشانه‌هايي كه در هر لحظه از زندگي براي شما هست را تشخيص دهيد. من به شما كمك خواهم كرد تا عشق فرزند مرا درك كنيد. از طريق من شما پيروز خواهيد شد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در عشق فراواني از خداوند من امروز آمده‌ام تا شما را به سمت فروتني و نرمي هدايت كنم. اولين مرحله در اين مسير فرزندانم اعتراف است. از غرور برگشته و در حضور فرزندم زانو بزنيد. متوجه باشيد فرزندانم شما هيچ چيز نداريد و هيچ كاري نمي‌توانيد بكنيد. تنها چيزي كه داريد گناه است. پاك شويد و نرمي و فروتني بپذيريد. فرزندم مي‌توانست با قدرت پيروز شود اما او فروتني و نرمي و عشق را انتخاب كرد. از فرزند من پيروي كنيد و دستهايتان را به من بدهيد تا با هم از صخره‌ها پريده و پيروز شويم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز به قلبهاي شما مي‌نگرم و در آنها درد زيادي مي‌بينم. فرزندانم واقعا از شما مي‌خواهم كه عشقي خالص براي خدا داشته باشيد. شما خواهيد دانست كه وقتي جسم و روحتان هميشه با خدا باشد در مسير درست خواهيد بود. از طريق اين عشق خالص و بدون قيد و شرط شما فرند مرا در هر شخصي خواهيد ديد. شما احساس يكي‌بودن با خدا را خواهيد كرد. مانند يك مادر شاد خواهم بود زيرا پاكي و اتحاد قلبهاي شما را دارم. فرزندانم من نجات شما را خواستارم . متشكرم.
فرزندان كوچكم در اين لحظه از نشانه‌هاي خداوند نترسيد زيرا من با شما هستم. عشق زياد خداوند مرا براي نجات شما فرستاده است. قلبهاي ساده‌ و پاكتان را همراه با روزه و دعا به من بدهيد. تنها با سادگي قلبهاي شما نجات پيدا خواهند كرد. من با شما هستم و شما را هدايت ميكنم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم در مأموريت من از خداوند همراه من باشيد با قلبهاي باز و اعتمادي كامل. مسيري كه من شما را هدايت مي‌كنم از طريق خدا سخت و است ولي پايداري در آن در نهايت شادي خداوند را خواهد داشت. بنابراين فرزندانم، براي هداياي ايمان از دعا نايستيد. تنها از طريق ايمان كلمه خدا روشني را در اين تاريكي خواهد آورد كه مي‌خواهيم ما را در برگيرد. نترسيد. من با شما هستم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا مي‌خوانم كه قلبهايتان را به روح‌القدس بازكنيد و اجازه بدهيد تا او شما را تغيير دهد. فرزندانم خداوند بي‌اندازه نيكوست و بنابراين مانند يك مادر از شما درخواست مي‌كنم كه دعا كنيد دعا كنيد دعاكنيد روزه بگيريد و اميد داشته باشيد كه امكان رسيدن به خوبي وجود دارد. روح‌القدس خوبي‌ها را در شما تقويت‌خواهد كرد و شما قادر خواهيد بود كه خدا را پدر خود صدا بزنيد. از طريق عشقي عالي شما خالصانه به مردم عشق خواهيد ورزيد و از طريق خدا آن ها را مانند برادران و خواهران در نظر خواهيد گرفت.
متشكرم. وقتي بانوي ما بركت مي‌داد گفت در اين راه كه من شما را به سوي فرزندم هدايت مي‌كنم كساني كه نماينده او هستند در كنار من قدم مي‌زنند.
فرزندان عزيزم! امروز وقتي به قلبهاي شما مي‌نگرم قلبم از درد به لرزه مي‌افتد. فرزندانم لحظه‌اي بايستيد و به قلبهايتان نگاه كنيد. آيا فرزند من، خداوند شما حقيقتا در اولين مكان قرار دارد؟ آيا فرمان‌هاي او حقيقتا پايه زندگي شماست؟ من دوباره به شما هشدار مي‌دهم. بدون ايمان نزديكي به خدا وجود ندارد. كلمه خدا كه نور نجات و نور واقعي است. ميريانا اضافه كرد من از بانو خواستم كه با ناراحتي ما را ترك نكند و بانو لبخند تلخي به درخواست من داد و رفت. اين بار بانو پيغامش را با كلمه متشكرم پايان نداد. بانو همه ما و همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد.
فرزندان عزيزم! با همه قلبم دوستتان دارم و وجودم را به شما مي‌دهم. مانند يك مادر كه براي فرزندانش مي‌جنگد من براي شما دعا مي‌كنم و براي شما مي‌جنگم. از شما مي‌خواهم كه نترسيد كه وجودتان را بازكنيد تا قادر باشيد با تمام قلبتان عشق بورزيد و به ديگران نيز بدهيد. هر چه بيشتر بدهيد بيشتر دريافت خواهيد كرد و بهتر فرزند من و هديه او را درك خواهيد كرد. باشد كه هر كسي شما را از طريق عشق فرزند من و از طريق من بشناسد. متشكرم. !
فرزندان عزيزم! من مانند يك مادر با شما هستم و شما را جمع كرده‌ام زيرا مي‌خواهم تا از قلبهايتان چيزي را كه مي‌بينم پاك كنم. عشق پسرم را بپذيريد و ترس و درد و رنج و نااميد را از قلبتان پاك كنيد. من شما را به طور خاص انتخاب كرده‌ام تا نوري از عشق فرزندم باشيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم از شما درخواست مي‌كنم، بخصوص در اين زمان روزه به نيكويي‌هاي خداوند پاسخ دهيد زيرا او شما را انتخاب كرده است و مرا ميان شما فرستاده است. از گناهانتان پاك شويد و عيسي مسيح فرزندم كه قرباني است براي كفاره گناهان همه جهان را بشناسيد. باشد كه او معني زندگي شما باشد. باشد كه زندگي شما محبت الهي را از فرزندم دريافت كند. متشكرم فرزندانم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز همراه با عشق فراوان خداوند با شما هستم. و مايلم از شما بپرسم آيا شما همچنان با من هستيد؟ آيا قلبهاي شما براي من باز است؟ آيا به من اجازه مي‌دهيد كه آن را براي فرزندم پاك و آماده سازم. فرزندانم شما انتخاب شده‌ايد زيرا در اين لحظه فيض زيادي از طرف خدا به زمين مي‌رسد براي دريافت آن ترديد نكنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! به وسيله خداوند من در اين لحظه اينجا هستم. و ميخواهم كه شما قلبهايتان را براي من باز كنيد و مرا مانند مادرتان بپذيريد.با عشقم شمارا به زندگي ساده و پر از رحمت آموزش مي‌دهم و به سمت فرزندم هدايت مي‌كنم. راه او شايد سخت و دردناك باشد اما نترسيد. من با شما هستم. دستهاي من تا به آخر شما را نگه مي‌دارد تا خوشبختي ابدي . بنابراين نترسيد از اينكه وجودتان را براي من باز كنيد. متشكرم.
براي كشيشان دعا كنيد. فرزندم آنها را مانند هديه‌اي به شما داده است.
فرزندان عزيزم، من همراه با فيض خداوند با شما هستم تا شما را در ايمان و عشقي بزرگ بسازم همه شما را. شما كه قلبهايتان با گناه مانند سنگ سخت شده است. در اينجا بانو غمگين صحبت ميكرد و چشمانش اشك آلود شده بود. اما شما جان‌هاي خداشناس.ميخواهم كه با نوري تازه درخشانتان سازم. دعا كنيد تا دعاهاي من قلبهاي بيشتري را باز كند و قادر باشم تا آن‌ها را با ايماني قوي درخشان سازم و راهي براي عشق و اميد باز كنم. مراقب باشيد. من با شما هستم.
بانوي ما همه نشان‌هاي مذهبي را كه آورده بودند بركت داد.
فرزندان عزيزم! با عشقي مادرانه مايلم كه شما را به محبت و عشق به همسايه تشويق كنم. باشد هك فرزند من سرچشمه عشق باشد او كه مي‌تواند هر چيزي را با قوت به پيش ببرد عشق را انتخاب كرد‌ه است و نمونه‌اي براي شما مي‌باشد. امروز نيز از طريق من نيكويي‌هاي بسياري را به شما ارزاني داشته است . فرزندانم آيا شما خود را موظف به پاسخگويي ميكنيد؟ با نيكويي و سخاوتي برابر نسبت به تمام جان‌هايي كه آنها را ملاقات مي‌كنيد. باشد كه محبت شما آنها را تبديل كند. در راه فرزندمن عشق او در شما احيا مي‌شود. متشكرم.
بانوي ما افزود بايد شبانانتان در قلبهاي شما باشند و براي آنها دعا كنيد.
فرزندان عزيزم، در اين آمدن من به سوي شما در ميان شما بيشترين عظمت خدا منعكس شده است و راه خوبشختي ابدي باز شده است. احساس ضعف تنهايي و آوارگي نكنيد. با ايمان دعا و عشق به نجات الهي صعود كنيد عشاء رباني قدرتمندترين و عالي ترين عمل را در ميان دعاهاي شما در مركز زندگي روحاني شما انجام خواهد داد. ايمان داشته باشيد و عشق بورزيد. فرزندانم. كساني كه فرزندم آنها را انتخاب كرده است شما را خواهند خواند و به شما به خوبي كمك خواهند كرد. به آنها و به شما به طور مخصوص من بركت مادرانه‌ام را مي‌دهم. متشكرم.
بانوي ما همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد.
فرزندان عزيزم، امروز با قلبي مادرانه شما را در اطرافم جمع كرده‌ام تا بگويم همسايه خود را محبت كنيد. فرزندانم بايستيد. به چشمان برادرتان نگاه كنيد و مسيح را ببينيد پسر مرا. اگر شادي را ديديد با او شادي كنيد. اگر غم را در چشمان برادرتان ديديد. با مهرباني خود آن را بيرون بيافكنيد. زيرا بدون عشق شما گم شده‌ايد. تنها عشق تأثيرگذار است. آن معجزه مي‌كند. عشقي كه در اتحاد با پسر من بدست مي‌آيد و پيروزي به قلبهاي شما مي‌دهد. بنابراين فرزندانم محبت كنيد (عشق بورزيد).
بانوي ما همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد و خواست كه براي شبانان دعا شود.
فرزندان عزيزم! مجددا شما را به ايمان فرا مي‌خوانم. قلب مادرانه من مايل است كه قلبهاي شما را بازكند تا بتواند به قلبهاي شما ايمان را بدهد. فرزندانم تنها ايمان شما را در مشكلات زندگي قوي مي‌سازد. آن روح شما را تازه‌ مي‌سازد و درهاي اميد را باز مي‌ند. من با شما هستم. شما را بدور خود جمع كرده ام زيرا ميخواهم به شما كمك كنم تا شما بتوانيد كمك كنيد به همسايه خود كه ايمان را بدست آورد كه تنها شادي و خوشبختي در زندگي است. متشكرم.
بانوي ما همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد. و دوباره خواست كه براي كشيشان مخصوصا در اين زمان دعا شود."
فرزندان عزيزم امروز شما را فرا مي‌خوانم به اتحادكامل در خداوند. بدن شما روي زمين است اما من در مورد روح شما مي‌گويم كه اغلب در نزديكي خداوند باشد. شما از طريق دعا و دعاي با تمام قلب به اين دست پيدا مي‌كنيد. در اين مسير شما خداوند را به خاطر نيكويي‌هاي بي‌اندازه‌اش كه از طريق من به شما داده است شكر مي‌كنيد با قلبي خالص شما ملزم به درمان جانهايتان مي‌شويد كه نيكويي‌هاي برابر دريافت خواهيد كرد. متشكرم . فرزندانم.
باتمام قلب من براي شما دعا ميكنم كه خداوند به شما استقامت و عشق به شبانانتان را بدهد تا در اين را شما را هدايت كنند.
فرزندان عزيزم! در اين زمان مقدس همراه با انتظاري شادي بخش خدا شما را انتخاب كرده است . كوچكترين شما را تا بزرگترين اهداف او را تحقق بخشد. فرزندانم فروتن باشيد. از طريق فروتني شما با حكمت او خداوند جانهاي شما را خانه‌هايي انتخاب شده قرار مي‌دهد. شما درخشان خواهيد شد با كارهايي نيكو و بنابراين شما با قلبي باز از تولد فرزند من همراه با عشق بسيار او استقبال خواهيد كرد. متشكرم فرزند عزيزم.
فرزندان عزيزم! با فيضي عظيم و آسماني كه بر شما قرار گرفته است باز هم قلب شما سخت و بدون پاسخ مانده است. فرزندانم چرا شما قلبتان را كامل به من نمي‌دهيد؟ من فقط مي‌خواهم در آن آرامش و نجات فرزندم را قرار بدهم. با پسر من جان‌هاي شما به سمت اهداف عالي خواهد رفت و هرگز گم نخواهيد شد. حتي اگر بيشترين تاريكي‌ها را در اين مسير پيدا كنيد. فرزندانم تصميم بگيريد براي زندگي جديد با نام پسر من بر روي لبهايتان. متشكرم.
فرزندان عزيزم! با قلبي مادرانه امروز مايلم به شما يادآوري كنم و توجه شما را به سمت محبت بي‌اندازه و عشقي كه از خداوند است جلب كنم. پدر شما مرا فرستاده است و منتظر است. او منتظر است كه قلبهاي باز شما براي كارهاي او آماده شود. او منتظر است براي قلبهاي شما تا در عشق مسيحي و در رحمت روح فرزند من متحد شود. زمان را از دست ندهيد. فرزندانم ، زيرا شما آن‌طور كه بايد استاد (ماهر) نيستيد.
فرزندان عزيزم! من در ميان شما هستم. و به قلبهاي زخمي و بي‌قرار شما مي‌نگرم. شما گم شده‌ايد فرزندانم. زخم‌هاي شما از گناه است و بزرگتر و بزرگتر مي‌شود و شما را حقيقت دور مي‌كند. شما به دنبال اميد هستيد و در مكان‌هاي اشتباه تسلي مي‌گيريد. ولي من به شما استاد حقيقي را ارائه مي‌دهم كه در شما عشق و ايثار و حقيقت را پرورش مي‌دهد. من به شما فرزندم را مي‌دهم.
فرزندان عزيزم! عشق خداوند در كلام من است. فرزندانم آن عشقي است كه مايلم شما را به سوي حقيقت و عدالت بگرداند. آن عشقي است كه مي‌خواهم شما را از اشتباه نجات دهد. و اما در مورد شما، فرزندانم؟ قلبهاي شما بسته مانده است ، آنها سخت هستند و بدون پاسخ به من مانده اند. آن‌ها بدون صداقت است. ......با عشقي مادرانه براي شما دعا ميكنم زيرا مي‌خواهم كه شما در پسر من رستاخيز كنيد. (احيا شويد)...متشكرم.
فرزندان عزيزم! مدت زيادي است كه قلب مادرانه‌ام را به شما داده‌ام و فرزندم را به شما تقديم كرده‌ام. شما مرا رد مي‌كنيد. شما اجازه مي‌دهيد كه گناه بيشتر و بيشتر به شما وارد شود. شما اجازه مي دهيد كه به شما غالب شود و قدرت بصيرت شما را بگيرد. فرزندان بيچاره‌ام، نگاه كنيد به اطرافتان و به نشانه‌هايي كه در هر لحظه هست. آيا شما فكر مي‌كنيد بدون بركت خدا مي‌توانيد كاري بكنيد؟ اجازه ندهيد تاريكي شما را فرا بگيرد. از عمق قلبتان براي فرزند من اشك بريزيد. نام او مي‌توانيد بزرگترين تاريكي‌ها را محو كند. من با شما هستم فقط مرا بخوانيد: «بيا اينجا مادر و ما را هدايت كن». متشكرم.
فرزندان عزيزم! عشق من به دنبال تكامل شما و عشق بدون قيد و شرط شماست. كه شما را در هيچ شرايطي ترك نخواهد كرد. بلكه شما را تغيير خواهد داد و به شما اعتماد در فرزند مرا خواهد آموخت. فرزندانم، همراه با عشقم شمارا نجات مي‌دهم و شما را شاهداني براي نيكويي هاي فرزندم مي‌سازم. بنابراين فرزندانم براي شهادت عشق در نام فرزند من نترسيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! من شما را فرا خوانده‌ام زيرا به شما نياز دارم. من به قلبهايي براي عشقي بي‌اندازه نيازمندم. قلبهايي كه غرور را حمل نمي‌كند و قلبهايي كه آماده است براي عشق ورزيدن به فرزند عاشق من. آنهايي كه حاضرند خود را مانند فرزند من قرباني كنند. من به شما نيازمندم. در واقع براي اينكه با من باشيد خودتان را ببخشيد و ديگران را ببخشيد و فرزندم را بپرستيد. او را بپرستيد و (شفاعت كنيد) براي كساني كه او را نشناخته‌اند. وعشق او را درك نكرده‌اند. بنابراين من به شما نيازمندم بنابراين شما را فرا مي‌خوانم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! من با عشقي مادرانه آمده‌ام، تا به شما راهي را نشان دهم كه هر چه بيشتر شبيه فرزند من گرديد ، و به اين ترتيب به خدا و رحمت او نزديكتر شويد. عشق مرا رد نكنيد . نجات و زندگي ابدي را به خاطر اين زندگي ناپايدار و بيهوده رد نكنيد. من آمده ام تا شما را هدايت كنم و مانند يك مادر به شما بياموزم. با من باشيد.
فرزندان عزيزم! امروز با قلبي مادرانه از شما ميخواهم كه بخشش كامل و بدون قيدو شرط را بياموزيد. شما از بي‌عدالتي خيانت و آزار رنج مي‌بريد اما بخشش شما را به خدا نزديكتر مي كند. فرزندانم دعا كنيد به خاطر هديه عشق. تنها در بخشش ديگران است كه فرزند من (شما را ) مي‌بخشد. از او پيروي كنيد. من در ميان شما هستم و زماني كه دعا مي‌كنيد بگوييد پدر آسماني به نزد تو آمده‌ام تا فرزندت را پيروي كنم من عشق مي‌ورزم و باتمام قلبم ديگران را مي‌بخشم زيرا به داوري تو ايمان دارم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! به شما مي‌نگرم و در قلبهاي شما درد را مي‌يابم. به كجا مي‌رويد فرزندانم؟ آيا شما چنان گناهي غرق شده‌ايد كه نمي‌توانيد آن را در خودتان متوقف كنيد؟شما گناهتان را توجيه كرده‌ايد و مطابق آن زندگي مي‌كنيد. زير صليب زانو بزنيد و به فرزند من بنگريد. او بر گناه پيروز شد و به خاطر شما مرد. فرزندانم تا شما زندگي كنيد. به من اجازه بدهيد تا كمكتان كنم تا نميريد بلكه در فرزند من تا به ابد حيات يابيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز نيز در ميان شما هستم تا شما را به شناخت عشق خداوند رهنمون شوم. عشقي كه به شما اجازه مي‌دهد او را پدر صدا بزنيد. و او را به عنوان پدر بشناسيد. من از شما مي‌خواهم كه صادقانه در قلبهايتان بنگريد كه چه اندازه او را دوست داريد؟ آيا او نهايت عشق شماست؟ اطراف شما با ماديات دوست داشتني احاطه شده است كه خيلي وقتها به خاطر آنها به او خيانت كرده و او را فراموش‌كرده‌ايد. فرزندانم خودتان را خوبيهاي دنيا فريب ندهيد. در جانهايتان فكر كنيد زيرا خيلي مهمتر از بدن اين است كه آن را پاك كنيد. پدر را بخوانيد او منتظر شماست. به سوي او بازگرديد. من با شما هستم زيرا او با رحمت خود مرا فرستاده است. متشكرم.
فرزندان عزيزم! در اين زماني كه مهيا شده براي شادي است مانند يك مادر مايلم توجه شما را به مهمترين چيز براي روحتان جلب كنم. پسر من مي‌تواند در آن متولد شود؟ آيا بوسيله عشق از دروغ ، تكبر و نفرت و كينه‌توزي پاك شده است؟ و آيا روح شما خدا را مانند پدر محبت مي‌كند و برادر شما را در مسيح نيز اين محبت شامل مي‌شود؟ ميخواهم شما را به راهي كه جان‌هاي شما با فرزند من كامل ميشود آگاه كنم. من مايلم كه فرزند در شما متولد شود. و براي من به عنوان مادر چقدر لذت‌بخش خواهد بود. متشكرم.
فرزندان عزيزم، امروز شما را مي‌خوانم با همه اعتماد و عشق با من باشيد زيرا مي‌خواهم شما را در مورد پسرم آگاه كنم. نترسيد فرزندانم. من اينجا با شما هستم. و به شما راهي را براي بخشش خودتان و بخشش ديگران نشان مي‌دهم كه با توبه صادقانه‌از قلب قبل از زانو زدن در حضور پدر است. هر چيزي را كه مانع دوست‌داشتن و نجات شماست براي اينكه با او و در او باشيد درون خودتان بكشيد. تصميم بگيريد براي يك شروع جديد ، شروعي از عشقي صادقانه از خداوند. متشكرم.
فرزندان عزيزم با عشقي مادرانه امروز شما را فرا مي‌خوانم كه درخششي باشيد براي همه جان‌هايي كه در تاريكي كه از فراموشي عشق خداوند است سرگردانند. كه شما بايد بدرخشيد و روشنايي باشيد براي جذب اين جانها و اجازه ندهيد كه دروغي از دهانتان براي ساكت كردن وجدانتان بيرون ‌آيد. دقيق باشيد. من شما را با دستهاي مادرانه‌ام هدايت مي‌كنم . دستي براي عشق. متشكرم.
فرزندان عزيزم در اين لحظه بخصوص كه براي نزديك شدن به فرزندم ، به رنج‌هايش همينطور عشقش كه با سوراخ‌شدن (دستهايش)بود تلاش مي‌كنيد ، من مي‌خواهم به شما بگويم كه با شما هستم. من به شما كمك ميكنم كه در اشتباهات و وسوسه‌ها همراه با فيض من پيروز باشيد. من به شما عشق را مي‌آموزم عشقي كه همه گناهان را پاك ميكند و شما را درست ميسازد ، عشقي كه آرامش فرزندم را اكنون و تا ابد به شما مي‌دهد . آرامشي كه با شما و در شماست زيرا من ملكه آرامش هستم. متشكرم.
فرزندان عزيزم، امروز شما را بخصوص بركت ميدهم و دعا ميكنم براي شما كه به راه درست برگرديد راهي كه فرزند من نجات دهنده شما ، نجات و زندگي ابدي را به شما داد. در هر چيزي اجازه ندهيد كه عكس‌العملتان بعد از از فرزند من قرار گيرد. بلكه در نقص‌ها و محدوديتها به فرزند من و راههاي الهي او فكر كنيد و در دعا و تسليم به او باشيد براي اينكه جانهايتان تصحيح شود. آماده باشيد اي فرزندانم. متشكرم.
فرزندان عزيزم. امروز به واسطه من پدر خوب شما را صدا مي‌زند كه جانهايتان پر شده از عشقتان را براي ملاقات الهي قرار دهيد. فرزندان عزيزم پر از فيض و آرامش باشيد. صادقانه از گناهان دست بكشيد و نيكويي را درخواست كنيد. براي تمامي كساني كه نيكويي مطلق را نمي‌شناسند براي شناختشان درخواست كنيد. شما بايد بيشتر از خداوند درخواست كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم امروز شما را فراميخوانم با روزه و دعا راه شما در فرزند من روشن خواهد شد و در قلب‌هاي شما عمل خواهد كرد. مرا مانند يك مادر و يك پيامبر از عشق خداوند براي خواسته‌هاي او در نجاتتان بپذيريد. خودتان را از هرچيزي در گذشته كه به شما باري از گناه و تاريكي ميدهد، آزاد كنيد . نور را بپذيريد . در عدالت فرزندم دوباره متولد شويد. متشكرم.
فرزندان عزيزم صداي مادرانه من كه امروز به سوي شما مي‌آيد صدايي است از حقيقت و زندگي. پسرم كه زندگي است و شما را دوست مي دارد و شما را حقيقتا مي‌شناسد. براي اينكه خودتان را بشناسيد و دوست داشته باشيد بايد فرزند مرا بشناسيد و دوست داشته باشيد. براي اينكه ديگران را بشناسيد و دوست داشته باشيد بايد فرزند مرا در ديگران ببينيد. بنابراين فرزندانم دعا كنيد، دعاكنيد كه بتوانيد درك كنيد و تسليم روح آزادي شويد كاملا تبديل شده و در اين راه پادشاهي آسمان در قلبهاي شما روي زمين بيايد. متشكرم.
فرزندان عزيزم ! امروز شما را فرامي‌خوانم كه با من همراه شويد براي ساختن پادشاهي آسمان در قلبهاي شما تا شما آنچه را كه شخصي است فراموش كنيد و مانند فرزند من فكر كنيد كه خواستخداوند چيست. او براي شما چه مي‌خواهد؟ به شيطان اجازه ندهيد كه براي شما برنامه‌هاي شادي‌هاي زميني را باز كند. اين برنامه‌ها بدون پسر من ، فرزندانم دروغين و بسيار كوتاه هستند. پسر من زنده است. من به شما شادي ابدي و آرامش و اتحاد با پسرم را ارائه مي‌دهم. متشكرم.
فرزندان عزيزم، من در كنار شما هستم زيرا ميخواهم به شما در غالب شدن در آزمايشات كمك كنم. در اين زماني كه براي خالص شدن شماست. فرزندانم هيچ كدام از آنها بخشيده نمي‌شوند و طلب بخشايش نمي‌كنند. هر گناهي عشق را مي‌پوشاند و بين شما و او فاصله مي‌اندازد. وعشق پسر من است. بنابراين فرزندانم اگر مي‌خواهيد با من در آرامش و عشق خداوند قدم بزنيد بايد بياموزيد كه ببخشيد و طلب بخشايش كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا ميخوانم به فروتني. فرزندانم. فروتني از خودگذشتگي است. قلبهاي شما فقط به همين نياز دارد. ممكن است صليب شما در زماني مبارزه در برابر گناه باشد و ممكن است در زماني صليب شما صبر و عشق زياد باشد عشقي كه به شما صبر را مي‌آموزد و به شما نشانه‌هايي از خداوند را مي‌شناساند تا زندگي شما با عشق و فروتني همراه شود تا حقيقت را به همه كساني كه در دورغ و تاريكي به دنبال آن هستند نمايان كند. فرزندانم. رسولان من كمك كنيد به من تا راه فرزندم را باز كنم. مجددا از شما ميخواهم كه براي شبانان كه در كنار آن‌ها من پيروز خواهم شد دعا كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم! با عشقي پايدار براي شما نوري از زندگي آورده‌ام. تا تمامي تاريكي‌هاي مرگ را در شما از بين ببرد. مرا رد نكنيد فرزندانم. بايستيد و نگاه كنيد با همه وجودتان و ببينيد چقدر گناهكار هستيد . از گناهانتان آگاه شويد و براي بخشش آنها دعا كنيد. فرزندانم. شمانمي‌خواهد بپذيريد كه ضعيف و كوچك هستيد اما مي‌توانيد با كار خداوند قوي و عالي شويد. قلبهاي پاكتان را به من بدهيد و من با نور زندگي پسرم آنها را درخشان خواهم ساخت. متشكرم.
فرزندان عزيزم، امروز با شما اينجا دعا ميكنم تا شما بتوانيد قوي‌تر قلبهايتان را براي آگاهي از عشق خداوند رنج كشيده باز كنيد. از طريق عشق او همراه با همه نيكوييها و مهربانيها من هم كنار شما هستم. از شما دعوت ميكنم كه وقتي مخصوص براي دعا، اعتراف و تبديل تدارك ببينيد. فرزندانم شما به خداوند نياز داريد. شما بدون فرزند من نمي‌توانيد به پيش برويد . وقتي شما اين را درك كرده و پذيرفتيد همه چيزهايي كه به شما قول داده‌ام تحقق خواهد يافت. از طريق روح‌القدس پادشاهي آسماني در قلبهاي شما متولد خواهد شد. من شما را در اين راه هدايت مي‌كنم. متشكرم.
فرزندان عزيزم . امروز شما را به اتحاد در مسيح (فرزندم )دعوت ميكنم. قلب مادرانه من براي شما دعا ميكند تا درك كنيد كه شما خانواده الهي هستيد. در آزادي روحاني كه پدر آسماني به شما داده است حقيقت ، خوبي و بدي را خواهيد شناخت. دعا و روزه و باز كردن قلبتان به شما براي درك و شناخت از پدر آسماني به واسطه فرزند من كمك ميكند. در درك شما از پدر آسماني زندگيتان در هدايت خدا براي خانواده الهي تحقق خواهد گرفت. اين راهي است كه پسر من خواستار آن است. من شما را در اين مسير تنها نخواهم گذاشت . متشكرم.
فرزندان من شما به دور من جمع شده‌ايد. شما در طلب راهتان هستيد. شما طلب ميكنيد. شما حقيقت را طلب مي‌كنيد ولي فراموش مي‌كنيد كه چه چيز اهميت دارد . شما فراموش ميكنيد كه به درستي دعا كنيد. لب‌هاي شما واژه‌هاي بسياري را مي‌گويد ولي روح شما چيزي احساس نمي‌كند. در تاريكي سرگردان هستيد . شما تصويري از خدا را براي خودتان ترسيم مي‌كنيد ولي نه آنگونه كه حقيقتاً او در عشق و محبتش هست. فرزندان عزيزم دعاي صحيح از عمق قلب شما مي‌آيد از رنج‌هايتان از شادي‌هايتان از طلب بخشايش از گناهانتان. در اين مسير است كه خداي حقيقي را درونتان خواهيد شناخت چون او را طبق حقيقتش ترسيم خواهيد كرد. دعاهايتان تمام آرزوهاي مرا برايتان به ارمغان خواهد آورد و چيزهايي كه من براي شما در اينجا مأموريت آن را دارم براي اينكه در اتحاد خانواده الهي باشيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم قلب مادرانه من بسيار رنج مي‌برد وقتي نگاه ميكنم و ميبينم كه فرزندانم خواسته‌هاي انساني را قبل از خدا قرار مي‌دهند در حالي كه همه چيزهاي اطرافشان نشانه‌هايي را به آن‌ها مي‌فرستند . فكر ميكنند كه آنها بدون فرزند من مي‌توانند حركت كنند . آن‌ها نمي توانند. آنها به سوي مرگ ابدي مي‌روند. به همين علت من شما را جمع كرده‌ام . كسي كه آماده است قلبش را به من بازكند هماني كسي است كه رسولي براي عشق من خواهد بود. براي كمك به من. بنابراين با زندگي در محبت خداوند شما نمونه‌اي براي كساني كه او را نمي‌شناسند خواهيد بود. روزه و دعا شما را در اين مسير قوي خواهد كرد ومن شما را بركتي مادرانه در نام پدر و پسر و روح‌القدس مي‌دهم. متشكرم.
فرزندان عزيزم با عشقي مادرانه مايلم كه قلب هر يك از شما را باز كنم. و به شما اتحاد شخصي را در پدر بياموزم. براي پذيرفتن اين مطلب شما بايد درك كنيد كه براي خدا مهم هستيد و هر كدام از شما را منحصرا ميخواند. (صدا مي‌زند) شما بايد درك كنيد كه دعاي شما مكالمه‌اي بين فرزند و پدر است. و عشق‌ورزيدن راهي است كه شما بايد به خدا و همسايه خود داشته‌باشيد. فرزندان من اين عشقي است بدون مرز كه از حقيقت نشأت ميگيرد و تا به آخر باقي مي‌ماند. به دنبال من بياييد فرزندانم. در اين دركي كه از عشق و حقيقت كه در شما ديده مي‌شود ديگران هم به دنبال شما خواهند آمد. متشكرم.
دوباره بانوي ماخواست كه براي شبانان دعا كنيم و گفت آنها جايي بخصوص در قلب من دارند. آنها نمايندگان فرزند من هستند."
فرزندان عزيزم ، پدر آسماني مرا فرستاده است كه به شما راه نجات را نشان دهم زيرا او فرزندانم مايل است كه شما را نجات دهد نه اينكه شما را محكوم كند. به همين علت است كه من شما را مانند يك مادر به دور خود جمع كرده‌ام. زيرا با عشقي مادرانه به شما كمك كنم تا از آلودگي هاي گذشته آزاد شويد و شروع به زندگي جديد و متفاوت بكنيد. من از شما ميخواهم كه در فرزندم احيا (زنده) شويد. با اعتراف از گناهان هر چيزي را كه شما را از پسرم دور ميكند نفي ميكنيد و اين زندگي شما را خالي (از بدي ) كرده و موفقيت‌آميز مي‌سازد. به پدر آسماني با تمام قلب آري بگوييد و در مسير نجات قرار بگيريد كه او در شما با روح القدس در ارتباط خواهد بود. متشكرم و من بخصوص براي شبانان دعا ميكنم براي اينكه خداوند به آنها كمك كند كه در كنار شما با تمام قلبشان حضور داشته باشند.
فرزندان عزيزم من از شما ميخواهم براي همه كساني كه عشق خداوند را نمي‌شناسند دعا كنيد. اگر شما خوب به قلبهايتان نگاه كنيد متوجه مي‌شويد كه من در مورد خيلي از شماها صحبت ميكنم. با قلبي باز و خالص از خود بپرسيدآيا ميخواهيد با خداوند زندگي كنيد يا مي‌خواهيد او به خاطر خواسته‌هايتان در زندگي شما محو شود. به اطرافتان خوب نگاه كنيد فرزندانم. و ببينيد كه جهان به چه سمتي مي‌رود. جهان مي‌انديشد كه بدون پدر آسماني قادر به هر كاري هست و در تاريكي و وسوسه‌ها سرگردان شده است. من به شما نوري از حقيقت و روح القدس را ارائه ميدهم. در مسير الهي من در كنار شما هستم تا به شما كمك كنم كه فرزندم را داشته باشيد. صليب او و رستاخيزش در قلب شما پيروزي مي‌آورد. مانند يك مادر مايلم و دعا ميكنم براي شما در اتحاد پسرم و كارهايش. من اينجا هستم. شما تصميم مي‌گيريد. متشكرم.
فرزندان عزيزم. امروزشما را به يك مرحله سخت و دردناك در اتحاد با فرزندم ميخوانم. از شما مي‌خواهم براي خالص و پاك شدن، پذيرش و اعتراف به گناهانتان را كامل كنيد. يك قلب ناپاك نمي‌تواند در پسر من باشد و با پسرم باشد. يك قلب ناپاك نميـتواند ميوه خوبي از عشق در يگانگي و اتحاد بياورد. يك قلب ناپاك نميتواند هر چيزي را تشخيص دهد . آن نمي‌تواند براي كساني كه در اطرافش هستيد زيبايي از عشق خداوند ارائه دهد. و همچنين براي كساني كه براي شناخت عشق خداوند نمي‌آيند. شما فرزندان در اطراف من جمع شده ايد پر از شور و شوق و ميل و انتظار ، و من شفاعت ميكنم به پدر خوب كه به وسيله روح‌القدس ايمان به فرزند مرا در قلبهاي خالص شما قراردهد. فرزندانم. به من گوش دهيد و همراه با من باشيد.“
فرزندان عزيزم امروز شما را ميخوانم به تولدي دوباره در دعا و در روح‌القدس. تا انسان‌هايي جديد با فرزند من باشيد. مردمي كه ميدانند اگر خدا را گم كنند خودشان را گم كرده‌آند. مردمي كه مي‌دانند با خدا عليرغم همه مشكلات و سختي ها آنها در امنيت هستند و نجات مي‌يابند. به شما ميگوييم كه در خانواده الهي جمع شويد تا با قوت پدر قوت بيابيد. بخصوص فرزندانم شما نميـتوانيد بدي را متوقف كنيد كه ميخواهد در اين جهان حكومت كند و آن را نابود كند. اما طبق اراده خدا همراه باهمديگر همراه با فرزند من شما مي‌توانيد هر چيزي را تغيير دهيد و جهان را بهبود (شفا) بخشيد. از شما ميخواهم كه دعا كنيد با تمام قلبتان براي شبانان زيرا فرزند من آنها را (براي خدمت) انتخاب كرده است. متشكرم.
فرزندان عزيزم با تمام قلبم و روحي پر از ايمان و عشق در پدر آسماني فرزندم را به شما مي‌دهم و باز هم او را به شما مي‌دهم . فرزندم براي شما در همه جهان آمده است تا تنها خداي حقيقي و عشق او را بشناسيد. او شما را هدايت ميكند در راه حقيقت و شما را برادرها و خواهرهاي يكديگر مي‌سازد فرزندانم.سرگردان نباشيد. قلبتان را قبل از حقيقت و اميد و عشق نبنديد. هر چيزي در اطراف شما در حال گذر است و هر چيزي سقوط ميكند فقط جلال خدا مي‌ماند. بنابراين هرچيزي را كه بين شما و خداوندتان فاصله مي‌اندازد رد كنيد. تنها به او عشق بورزيد زيرا او تنها خداي حقيقي است. من با شما هستم و با شما باقي مي‌مانم. من بخصوص براي شبانان دعا ميكنم كه نمايندگان شايسته پسرم هستند و ميتوانند شما را با عشق در راه حقيقت هدايت كنند. متشكرم.
فرزندان عزيزم امروز هم قلب مادرانه من شما را به دعا فرا ميخواند براي ارتباط شخصي با خداي پدر براي لذت از دعا در او . خداي پدر از شما دور نيست و براي شما ناشناخته نيست. او خودش را در پسر من به شما نشان داد و به شما زندگي در پسرم را داد. بنابراين فرزندانم در وسوسه‌ها نرويد كه ميخواهد شما را از خداي پدر جدا كند. دعا كنيد. بدون او براي داشتن خانواده و جامعه تلاش نكنيد. دعا كنيد. دعاكنيد كه قلب هاي شما لبريز شود با نيكويي‌هاي كه از طرف پسرم مي‌آيد كه نيكويي‌هايش حقيقي‌ است. تنها قلبهايي كه با خوبي پر مي‌شوند مي‌توانند خداي پدر را درك كنند و بپذيرند. من به هدايت شما ادامه مي‌دهم. مخصوصا از شما ميخواهم كه شبانان را داوري نكنيد. فرزندانم آيا شما فراموش كرده ايد كه خداي پدر آنها را خوانده است؟ دعا كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم پدر شما را به حال خود رها نكرده است. عشق او بي‌اندازه است عشقي كه مرا به سوي شما آورده است. كه كمكتان كنم تا او را بهتر بشناسيد. بنابراين از طريق پسرم همه شما مي‌توانيد او را پدر صدا بزنيد با تمام قلبتان. شما مي‌توانيد يك نفر در خانواده الهي باشيد. اگرچه فرزندانم شما در اين جهان فقط براي خودتان نيستيد و من شما را در اينجا فقط براي خواسته‌هاي خودتان فرا نخوانده‌‌ام. كساني كه از پسرم پيروي مي‌كنند مانند برادر در مسيح مي‌انديشند خود را با ديگران مي‌دانند و فقط به فكر خويش نيستند. به همين علت من ميخواهم كه شما نوري از فرزندم باشيد. بسياري از مردم پدر را نمي‌شناسند و در تاريكي گناه و نااميدي و درد و تنهايي سرگردان هستند. شما مي‌توانيد راهي روشن باشيد و با زندگيتان مي‌توانيد عشق خدا را به آن‌ها نشان دهيد. من با شما هستم اگر شما قلبتان را بازكنيد. و شما را هدايت ميكنم. دوباره شما را فرامي‌خوانم. براي شبانانتان دعا كنيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم. مانند يك مادر من با شما هستم كه با عشقم و دعايم و سرمشق‌هايم كمكتان كنم تا بذري باشيد براي آينده تا با رشدتان تبديل شويد به درختي پهناور كه شاخه‌هايش در همه جهان گسترده ‌شود. براي اينكه شما بذري باشيد براي آيندگان بذري از عشق پاكي و شفاعت ميكنم از پدر براي بخشش تمام گذشته شما تا به حال. فرزندانم تنها در قلب پاك و بدون گناه ميتوانيد وجودتان را بازكنيد و فقط با چشماني پاك و روشن ميتوانيد راهي را كه ميخواهم به شما نشان دهم ببينيد. وقتي شما از اين آگاه شويد ميتواند از عشق الهي كه مانند هديه‌اي به شما عطا ميشود آگاهي يابيد. و ميتوانيد آن را به ديگران هديه بدهيد و بذري براي عشق شويد. متشكرم.
فرزندان عزيزم با علاقه‌اي مادرانه من به قلبهاي شما نگاه مي‌كنم و در آن ها درد و رنج مي‌بينم. گذشته‌اي مجروح و با جستجويي بيشتر (پي در پي) من فرزندانم را مي‌بينم كه به دنبال شادزيستن هستند اما نمي‌دانند چگونه؟ وجودتان را به سوي پدر بازكنيد. اين راه خوشبختي است. راهي كه مايلم شما را هدايت كنم. پدر آسماني هرگز فرزندانش را تنها رها نمي‌كند. بخصوص در زمان درد و نااميدي. وقتي شما اين را درك كنيد و بپذيريد شادمان خواهيد شد. جستجوي شما پايان مي‌پذيرد. شما عشق مي‌ورزيد و نخواهيد ترسيد. زندگي شما با اميد و حقيقت در فرزند من خواهد بود. متشكرم. من از شما خواهش ميكنم كه براي كسانيكه پدرم آن‌ها را انتخاب كرده دعا كنيد. داوري نكنيد زيرا همه شما داوري خواهيد شد.
فرزندان عزيزم مدت زيادي است كه با شما هستم و در اين مدت در مورد حضور خداوند و عشق بي‌اندازه او شما را آگاه كردم كه ميخواستم هر كدام از شما بدانيد. و شما فرزندانم؟ شما همچنان ناشنوا و نابينا مانده‌ايد و با نگاه به اطرافتان نمي‌خواهيد ببينيد كه جهان بدون پسر من به كدام سمت مي‌رود؟ شما او را انكار ميكنيد درحاليكه او سرچشمه همه فيض‌هاست. شما به من گوش ميكنيد وقتي با شما صحبت مي‌كنم ولي گوشهاي شما بسته است و مرا نمي‌شنويد. شما براي اينكه روح‌القدس در شما بدرخشد دعا نمي‌كنيد. فرزندانم غرور بر شما حكومت مي‌كند. من شما را در مورد فروتني آگاه كرده‌ام. فرزندان من به خاطر بياوريد كه تنها روح فروتن است كه با خلوص و زيبايي مي‌درخشد زيرا تنها اين روح ميتواند عشق به خداوند را بشناسد. تنها روح فروتن است كه به بهشت مي‌آيد زيرا فرزند من در آن است. بازهم متشكرم و از شما مي‌خواهم كه براي كساني كه فرزند من آنها را انتخاب كرده است دعا كنيد. آنها شبانان شما هستند.
فرزندان عزيزم با عشقي بي‌اندازه از خداوند به ميان شما آمده‌ام و شما را به دستهاي پسرم مي‌سپارم همراه با قلبي مادرانه براي شما شفاعت مي‌كنم فرزندانم اما همچنان به شما هشدار مي‌دهم براي كساني كه هنوز فرزند مرا به عنوان اولين مكان زندگيشان نشناخته‌اند اهميت دهيد (نگران آنها باشيد) اجازه ندهيد كه با نگاه به شما و زندگي شما آنها مايل به شناخت او (خداوند) نباشند . دعا كنيد تا روح‌القدس از طرف پسر من در شما نفوذ كند . دعا كنيد كه بتوانيد رسولاني از نور الهي در اين تاريكي‌هاي و نااميدي‌ها باشيد. اين زماني براي محاكمه خودتان است. با تسبيح رزاري در دستهايتان و عشق در قلبهايتان مرا قرار دهيد. من شما را به سوي عيد پاك فرزندم هدايت مي‌كنم. دعا كنيد براي كساني كه فرزندم آنها را انتخاب كرده است تا آنها بتوانند از طريق او و با او كه كاهن اعظم است هميشه زندگي كنند.
فرزندان عزيزم به عنوان ملكه آرامش مي‌خواهم به شما فرزندانم آرامش بدهم. آرامش حقيقي كه از قلب الهي پسر من مي‌آيد. به عنوان مادر براي حكمت ، تواضع و نيكويي كه بر قلبهاي شما حكومت كند دعا مي‌كنم. آرامشي كه حكومت كند باشد كه فرزندم بر آن سلطنت كند. زماني كه فرزندم در قلبهاي شما حكومت كند شما قادر خواهيد بود كه به ديگران نيز براي شناخت او كمك كنيد. زماني كه آرامش آسماني بر شما حكمراني كند كساني كه در راه‌هاي اشتباه هستند و باعث درد قلب مادرانه من مي‌شوند آن را تشخيص خواهند داد. فرزندانم شادي من كامل مي‌شود زماني كه مي‌بينم كه شما كلمات مرا مي‌پذيريد و از من پيروي مي‌كنيد. نترسيد. شما تنها نيستيد. دستهايتان را به من بدهيد تا شما را راهنمايي كنم. شبانانتان را فراموش نكنيد. دعا كنيد براي آنهايي كه افكارشان هميشه با فرزند من است شاهدين او خوانده شوند. متشكرم.
فرزندان عزيزم با عشقي مادرانه از شما درخواست مي‌كنم كه دستهايتان را به من بدهيد و اجازه بدهيد شما را هدايت كنم. مانند يك مادر مي‌خواهم شما را از بي‌قراري نا اميدي و تبعيد ابدي نجات دهم. پسر من با مرگ خود روي صليب به شما محبتش را نشان داد. او به خاطر شما و گناهانتان مصلوب گرديد . او را مجددا قرباني نكنيد و رنجهايش را با گناهانتان تكرار نكنيد. درهاي بهشت را براي خودتان بسته نگه نداريد . فرزندانم وقت را هدر ندهيد. هيچ چيز مهمتر از اتحاد در پسر من نيست. من به شما كمك خواهم كرد زيرا پدر آسماني مرا فرستاده است تا با يكديگر راه فيض و نجات را به آنهايي كه او را نمي‌شناسند نشان دهيم. قلبهايي سخت نداشته باشيد. به من اعتماد كنيد و پسرم را بپرستيد. فرزندانم شما نمي‌توانيد بدون شبانان باشيد. بايد آنها در دعاي روزانه شما باشند. متشكرم.
فرزندان عزيزم. من به طور مداوم ميان شما هستم زيرا با عشق بينهايتم ميخواهم در بهشت را به شما نشان دهم . من ميخواهم به شما بگويم كه آن باز است. از طريق نيكويي و رحمت و عشقي كه از طريق پسر من هست. بنابراين فرزندانم به خاطر غرورتان وقت را از دست ندهيد. تنها شناخت و حكمتي كه از عشق فرزند من است مي‌تواند شما را نجات دهد. از طريق عشق متعال و روح‌القدس اوست كه من انتخاب شده‌ام و همراه شما با او هستم و شما را به عنوان رسولاني از عشق او انتخاب كرده‌ام. فرزندانم مسئوليت سنگيني بر عهده شماست . من مي‌خواهم كه شما با نمونه‌بودنتان براي گناهكاران بينايي را به آنها برگردانيد. تا جانهاي ضعيف آنها به آغوش من باز گردد. بنابراين دعا كنيد دعا كنيد و روزه بگيريد و به طور مرتب اعتراف نماييد. اگر در عشاء رباني فرزند مرا دريافت ميكنيد او مركز زندگي شماست. هر روز من براي شبانان دعا ميكنم و از شما هم همين را مي‌خواهم. زيرا فرزندانم بدون راهنمايي و قوتي كه از بركت آنهاست شما نمي‌توانيد كاري انجام دهيد. متشكرم.
   
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

For God to live in your hearts, you must love.

`